KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[173-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百四十四考證


  盛庸傳王獨一百騎殿後退至館陶 章宗瀛按東
昌之戰燕王為庸軍所圍易服而出始得免是為建
文二年十二月乙夘次日丙辰再戰燕師又敗乃退
駐館陶見典彚核之明實録亦同傳未詳載謹識


  盛庸傳大敗走還徳州 章宗瀛按夾河之敗盛庸
等以屢勝而驕謂必滅燕各擕金銀酒器樂具期至
[173-1b]
北平張宴至是敗乃悉為燕師所得見石匱書明實
錄亦同是其致敗有由盖不獨燕之能力戰也傳未
載謹識


  平安傳安遂敗走真定 章宗瀛按是役也安之敗
固由風沙亦由陳暉不遣兵應援所致見獻徵録謹
附考


  贊曰或身遭俘繫 章宗瀛按此語指顧成而言原
本作俘馘未當謹改俘繫