KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[159-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷一百三十七考證


 汪叡傳元末與弟同集衆保鄉邑助復饒州 章宗
瀛按元史順帝紀至正十二年三月徐夀輝䧟饒州
次年五月江西行省復之傳所謂復饒州當指此葢
自十八年以後江西地即盡為陳友諒所據也謹附


 安然傳祥符人徙居潁州 章宗瀛按䦕國臣傳稱
[159-1b]
安然徙居頴川非穎州也王鴻緒明史稿亦同考頴
川即今許州唐時已改與元頴州係兩地舊本作頴
川誤謹據改


 安然傳李幹何顯周幹出為知府 章宗瀛按李幹
由四輔官出為蘇州知府後改國子博士兩聘為考
試官見開國臣傳非終於知府也謹附考


 吴伯宗傳名祏 章宗瀛按雷禮列卿記載吴伯宗
名祏䦕國臣傳亦同謹附改


[159-2a]
 吴伯宗傳洪武三年初科舉取士召為同考官 
宗瀛按明太祖本紀洪武三年五月始命設科取士
舊本作四年誤謹改


 任亨泰傳明年議秦王䘮禮 章宗瀛按亨泰以洪
武二十七年由少詹事擢尚書定旌表孝行例生二
十八年議泰王䘮禮故傳稱明年但前此未經記年
尚欠明晰謹識


 吴沉傳日令二人進講經史 章宗瀛按明太祖實
[159-2b]
録載是年下婺州先辟儒士范祖幹葉儀繼乃今吴
沉等十三人日進講經史每日二人舊本作三人誤
謹據改


 吴沉傳以事降編修 章宗瀛按開國臣傳沉為待
制時以奏對錯誤降編修謹附考


 吴沉傳居一年降翰林侍書 章宗瀛按雷禮列卿
記洪武十六年八月庚子沉以進講後期降翰林侍
書謹附改


[159-3a]
 桂彦良傳授左春坊左賛善 章宗瀛按明百官志
左右春坊各置賛善二員舊本作右賛善乃左字之
訛謹據明實録改


 宋納傳助教金文徴等疾納搆之吏部尚書余熂牒令
致仕 章宗瀛按金文徴等䦕國臣傳載誣納授
贜扣剋諸主廪膳故余熂牒令致仕謹附考


 許存仁傳金華許謙子也 章宗瀛按金華府志許
謙為存仁之大父傳稱為謙子互異謹識


[159-3b]
 許存仁傳僉事程孔昭劾其隐事遂逮死獄中 
宗瀛按孔程昭劾存仁寓杭娶妾以象牙餙床失師
臣禮見王鴻緒明史稿即此所謂隐事也又云招安
置韶州遇赦歸忌者劾存仁不應赦條逮死獄中謹
附識


 趙攸傳於是以翰林院待詔致仕 章宗瀛按明史
職官志待制從五品待詔從九品國子博士從八品
俶以博士請告退秩以寵其歸不應轉降其級王鴻
[159-4a]
緒明史稿作待制較合謹附考


 羅復仁傳已復使庫庫 章宗瀛按明太祖實錄甲
辰十二月復遣使以書與庫庫特穆爾以䘏鄰通好
為辭考甲辰為元至正二十四年明兵平陳理即在
是年二月復仁之奉使當在此時謹附考
[159-4b]
 明史卷一百三十七考證