KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[157-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷一百三十六考證


 陶安傳移知饒州信州賊兵攻城安召吏民諭以順逆
嬰城固守援兵至敗去諸將欲盡戮民之從㓂者安
不可舊本信州城作陳友諒 章宗瀛按陳友定
攻饒州明實録及本紀皆不載考是時友定據有八
閩僅一遣兵攻明處州為胡深所敗即閉境自守豈
能越淅攻饒核之開國臣傳則攻饒者乃信州賊蕭
[157-1b]
明也據此方與下文民之從寇者相合謹改


 陶安𫝊草上時務十二事 章宗瀛按明洪武實録
作條上時務三十事與此互異至其所言何事則未
之載謹附考


 陶安傳廣徳錢用壬亦多所論建用壬字成夫元南榜
進士第一 章宗瀛按元史選舉志皇慶二年定
制䝉古色目人作一榜漢人南人作一榜故此别稱
南榜進士謹附


[157-2a]
 詹同傳乃分四十類凡五巻名曰皇明寳訓 章宗
瀛按明太祖寳訓藝文志作十五巻葢其後史官續
輯增多耳謹附考


 朱升傳子同官禮部侍郎坐事死 章宗瀛按雷禮
列卿記王世貞卿貳表皆云同於洪武十六年坐事
廢不言其死所坐何事亦未之載謹附考


 崔亮傳字宗明 章宗瀛按雷禮列卿記載亮字執
夫䦕國臣傳又稱亮字義夫俱與此互異謹附考


[157-2b]
 崔亮傳帝以日中有黒子疑祭天不慎所致 章宗
瀛按不慎舊本作不順係誤刋謹改


 達魯特與權傳 達魯特舊本作答䘵 章宗瀛按
與權柰曼部人先世有為兵者以勇稱元納延為之
賦射虎詩叙云即與權之曾祖人稱與權為至正初
進士由秘書堅管勾仕至河南北道亷訪使僉事見
元詩選王鴻緒明史稿所載略同但云蠻部人又云
先世有别號答䘵者因以為氏則未解音譯而訛耳
[157-3a]
今改正而附識之


 張籌傳無錫人 章宗瀛按淅江通志籌於元年末
淅江鄉試第一葢元時平江路𨽻常州行省也謹附


 劉仲質傳十五年拜禮部尚書是年冬改華葢殿大學
士 章宗瀛按洪武實録是年十一月始倣宋殿
閣之制置大學士官同拜命者宋納吴伯宗吴沉與
質共四人謹附考


[157-3b]
 曾魯傳洪武初修元史召魯為修纂官 章宗瀛按
明太祖實録洪武二年二月命修元史八月史成考
是時為總裁官者宋濓王褘魯與汪克寛胡瀚宋禧
陶凱陳基趙壎皆在分科修纂之例舊本作緫裁官
謹當作修纂謹改


 任昻傳文奏毁天下淫祠正祀典稱號 章宗瀛按
禮儀志所載祀典太祖時應天祀陳喬楊邦又姚興
王洪成都祀李氷文翁張詠均州祀黄覇宻縣祀卓
[157-4a]
茂松江祀陸遜陸抗陸凱龍州祀李龍建寧祀謝夷
甫彭澤祀狄仁傑九江祀李黼安慶祀余闕韓建之
李宗可較此傳多陳喬楊邦又姚興王鉷韓建之五
人謹附考


 樂韶鳯傳尋病免未幾後起為祭酒 章宗瀛按雷
禮列卿記韶鳯以洪武九年起國子監司業十年三
月陞祭酒謹附考


[157-4b]
 明史卷一百三十六考證