KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[139-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷一百二十七考證


 李善長傳太祖得巢湖水師善長力賛渡江 章宗
瀛按明太祖欲謀渡江善長曰我兵衆食少舟楫不
備不足以争江左利姑少俟之巢湖将廖永安俞通
海等以舟師萬餘糧數萬石請附善長乃説太祖曰
天賛我也渡江此其時矣遂破曼濟哈雅兵而拔采
石見明實錄謹附考


[139-1b]
 李善長傳嘗請𣙜兩淮鹽立茶法皆斟酌元制去其弊
政 章宗瀛按太祖初起兵即立鹽法置局設官
令商人販鬻二十取一以資軍餉既而倍征之後五
年始置兩淮鹽官茶則令商於産茶地買茶納錢請
引引茶百斤輸錢二百不及引曰畸零另置由帖給
之即位後皆本初制釐定見明㑹典及食貨志謹附


 李善長傳既復制錢法開鐵冶定漁税 章宗瀛按
[139-2a]
太祖初置寳源局於應天鑄大中通寳錢與厯代錢
兼行以四百文為一貫四文為一錢及克興元路改
為洪都府置錢局三所頒大中通寳錢大小五等錢
式鐵冶先開於湖廣而漁税則終明一代𨽻河泊所
惟設於大河以南見明㑹典謹附考


 李善長傳與中丞劉基争法而訽基不自安請吿歸
章宗瀛按洪武元年太祖幸汴使善長與劉基居
守中書省都事李彬坐貪縱抵罪善長素暱之請緩
[139-2b]
其獄基不聼馳奏報可方祈雨即斬之由是忤善長
譛基太祖知之賜善長手敕切責之削祿一千四百
石𫝊未載見明實錄謹附考


 李善長傳十三年惟庸謀反伏誅坐黨死者甚衆善長
如故 章宗瀛按惟庸伏誅後羣臣請並罪善長
上曰此吾初起時股肱心腹其勿問見雷禮列卿記
謹附識


 汪廣洋傳召廣洋為右丞時左丞楊憲専决事廣洋依
[139-3a]
違之猶為所忌嗾御史劾廣洋奉母無状帝切責放
還郷憲再奏徙海南憲誅召還 章宗瀛按是時
李善長奏憲排陷大臣放肆為奸上命按治憲伏誅
見雷禮列卿記謹附識


 汪廣洋傳御史劾廣洋奉母無状 章宗瀛按劾廣
洋御史為劉炳見明實錄謹附考


 汪廣洋傳遂以廣洋為右丞相參相 章宗瀛按廣
洋以洪武七年八月加祿至一千九百石見明實錄
[139-3b]
傳未載謹附考 明史卷一百二十七考證