KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[135-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百二十五考證


  徐達𫝊尋從破元兵於滁州 方煒按明太祖紀云
夜襲元將張知院於横澗山又云攻滁州下之此𫝊
作徐達從破元兵於滁州澗似合兩事為一疑有脱
訛附識


  徐達𫝊繼克寜國 方煒按明太祖紀書至正十七
年四月丁卯自將克寜國取之而𫝊以克寜國為徐
[135-1b]
達事不似太祖自将而達從之書法與紀互異


  徐達𫝊郭子興軍婁門 方煒按興一名子興封鞏
昌侯非滁陽王郭子興也謹附識

  明史卷一百二十五考證