KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[129-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百二十二列𫝊附考


  始子興同起事者孫徳崖等四人與子興而五 
福按與子興同起事者除孫徳崖外尚有三人考明
太祖實錄但稱俞某魯某潘某而不著其名盖以其
無足傳耳王鴻緒明史稿遂訛作一人稱俞魯潘等
𫝊中從刪殊合史闕文之義謹附識


  元師復徐州 嚴福按托克托復徐州在至正十二
[129-1b]
年九月見元史順帝紀盖即子興起事之本年也謹
附考


  邑邑不樂未幾𤼵病卒 嚴福按郭子興卒在至正
十五年三月見明太祖記附識


  是年六月福通帥衆攻汴梁 嚴福按劉福通攻汴
梁通鑑載在至正十七年八月與此互異考元順帝
紀載六月福通犯汴梁八月陷大名衛輝路自當以
元史為正謹識


[129-2a]
  是年五月大𤼵秦晉之師㑹汴城下屯杏花營諸軍環
城而壘林兒兵出戰輒敗 嚴福按察罕特穆爾
克汴通鑑載在至正十九年八月與此互異當是𤼵
兵在五月耳謹附考


  又二年林兒卒 嚴福按林兒之卒通鑑載在至正
二十六年十二月明祖之稱吳王在至正二十四年
其中止間一年此云又二年盖謂稱王之又次年也
謹識
[129-2b]
  明史卷一百二十二列傳附考