KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[127-1a]
 欽定四庫全書


 明史卷一百二十一考證


 曹國長公主傳貞攜子文忠避兵依太祖於滁陽 
方煒按貞攜文忠赴滁帝詢其生計對曰苦漁税後
三年蠲河西數郡漁税以貞故也見識大録謹附識


 大名公主傳燕卒薛祿剌堅墮馬被禽械送北平 
方煒按洪武中堅嘗與駙馬梅殷毆陽倫陸賢等賑
北平見鄭曉異姓諸侯𫝊謹附識


[127-1b]
 福清公主傳下嫁張麟鳳翔侯龍子也 方煒按龍
濠州人洪武十二年以都督僉事從平西蕃論功封
侯十七年從平雲南加祿五百石世襲三十年薨見
王世貞髙帝功臣表謹附考


 南康公主𫝊下嫁胡觀東川侯海子也海嘗以罪奪祿
田 方煒按海以罪奪祿田事海本𫝊及他書俱
無可考謹識


 江都公主𫝊㑹炳文罷歸 方煒按是時炳文以二
[127-2a]
十萬衆敗於滹沱河恵帝召還以李景隆代之見鄭
曉異姓諸侯𫝊所云炳文罷歸即指此謹附識


 永平公主𫝊仁宗即位以茂芳母子在先帝時有逆謀
廢為庶人 方煒按𫝊所稱茂芳母子逆謀查王
世貞恩澤公侯伯表及諸書皆無可考謹識


 安成公主傳下嫁宋琥西寧侯晟子也 方煒按王
世貞明盛事述西寧侯晟子琥瑛一時尚公主拜駙
馬都尉相繼嗣父爵掛平羌將軍印鎮守甘肅又按
[127-2b]
何喬逺勲封記亦云宣徳六年琥嗣侯洪熙元年奪
侯與瑛是琥固先襲侯也𫝊未詳載謹附考


 常寧公主傳下嫁沐昕西平侯英子 方煒按昕為
英少子累掌南京都督府以夀考終見明世法錄謹
附識


 嘉興公主傳源死土木之難 方煒按源以土木死
事景泰初贈鉅鹿侯見明實錄謹附考


 重慶公主傳下嫁周景 方煒按景鴻臚寺卿周顒
[127-3a]
子景尚主後詔顒遷一官帶俸不任事見王世貞明
異典述謹附識


 嘉善公主傳下嫁王增兵部尚書驥孫也 方煒按
王増考驥本𫝊作王添何喬逺勲封記及王世貞功
臣表皆作添添與増音異而義同未知孰是謹附考


 淳安公主傳趣獄卒拷掠之瑾乃服罪 方煒按訊
瑾時震使人批頰曰公卿朝廷所用何由瑾抑瑾汝
何藏甲也瑾曰以衛上震曰何藏之私室瑾語塞獄
[127-3b]
乃具見紀事本末謹附識


 崇徳公主傳下嫁楊偉興濟伯善孫也 方煒按善
大興人以右都御史迎駕南宫天順元年封卒贈侯
子宗嗣成化元年予世錦衣衛同知見何喬逺勲封
記謹附考


 仁和公主傳下嫁齊世英 方煒按世英為尚寳卿
齊佑子世英尚主後詔佑遷一官不任事見王世貞
明異典述謹附考


[127-4a]
 永康公主傳嘉靖二十八年卒 方煒按元子驥徵
為錦衣衛揮早卒無後見王世貞恩澤公侯表謹附


 榮昌公主傳久之主薨 方煒按榮昌公主順治元
年七月䝉


 世祖賞賜贍田率其子前軍都督府帶俸都督僉事楊光益
孫錦衣衛帶俸都指揮使楊慶餘楊廕餘具本謝


 恩列銜尚稱榮昌大長公主則傳所謂久之主薨者殊失實
[127-4b]
但究不知以何時薨兹恭照順治年間


 實録詳識而仍其舊


 寧徳公主傳下嫁劉有福 方煒按寧徳公主名徽
妍順治元年六月


 賜南城宣北坊房一所二年十月


 百兩地二百恭照順治年間劉有福及公主謝


 恩紅本附識如左


 長平公主傳帝選周世顯尚主 方煒按周顯恭閲
[127-5a]
順治三年


 實録作周世顯吳偉業集所載亦同謹據改並刪本行暫字
以符匀刻


[127-5b]
 明史卷一百二十一考證