KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[123-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百十九考證


  詔曰前宗室有謗訕者置不治 嚴福按何喬逺分
藩記嘉靖二十七年鎮國中尉周王孫勤熨者因得
過奪祿乃上書極諫世宗怒降為庶人幽髙牆詔所
云前宗室有謗訕者指此


  天佑下民作之君實遺安於四海父有天下傳之子斯
本固於萬年 嚴福按何喬逺分藩記詔書首二
[123-1b]
語何文淵所屬對也英宗復位王誠舒良伏誅陳循
江淵遣戍商輅蕭鎡等廷杖除名王直髙穀皆致仕
文淵先致仕至是革宫保懼禍自盡黄&KR0939已前死捕
其子誅之


  岐恵王祐棆 嚴福按鄭曉同姓諸王傳祐棆𢎞治
中請迎母養不許


  嘉靖十八年薨 嚴福按何喬逺分藩記嘉靖十八
年奸人班明誣昌國公張鶴齡通祐檳有異謀久之
[123-2a]
得白
[123-2b]
  明史卷一百十九考證