KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[121-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百十八考證


  岷莊王𫝊子憲王定燿嗣三十四年薨曾孫禋洪天啓
二年嗣崇禎元年薨無子從父企&KR0008嗣 嚴福按
諸王世表定燿薨後以南充王幹跬為世子未立而
卒諡僖靖孫企鉁亦卒乃以禋洪嗣企&KR0008者幹跬子
企鉁弟也


  谷王徳傳又致書蜀王為𨼆語 嚴福按明實錄橞
[121-1b]
致蜀王有曰徳蒼時不可言桓文之事桓文時不可
言徳蒼之施即所謂隠語也


  於是及二子皆廢為庶人 嚴福按何喬逺分藩記
云橞是時闔户自焚死與𫝊異鄭曉同姓諸王傳謂
是時廢其二子賦灼賦爚為庶人


  瀋簡王傳就藩潞州 嚴福按鄭曉同姓諸王𫝊宣
宗時模言諸子婚請展府府垣外盡民廬也上曰毁
民廬以拓王府不可命工部往勘之


[121-2a]
  皇子楠𫝊之藩桂林 嚴福按明實錄守謙之藩桂
林在洪武九年


  與允熥俱召還錮鳳陽 嚴福按鄭曉同姓諸王傳
允熥允熞之廢也帝以其不能諫正恵帝罪之


  時時稱髙煦功幾奪嫡 嚴福按鄭曉同姓諸王傳
福等時稱髙煦功髙成祖曰居守功髙於扈從儲貮
分定於嫡長汝等勿復妄言


[121-2b]
  明史卷一百十八考證