KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[105-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百五


  大學士張廷玉等奉 敕修


  表第六


  功臣世表一


  自昔帝王受命驅䇿羣力以有天下迨區宇既寜疇庸
論功列爵崇報一時攀鱗附翼之士奮起兜牟之中剖
符柝珪爰及苖裔徳意厚矣唐宋以來稍異曩制房喬
[105-1b]
逺勢首讓世封是以英衛子孫齒於甿𨽻而宋代勲階祇
崇虚號祖孫父子各擬名邦初無世及之文非復承家之
舊至明祖開基乃曠然復古凡熊羆之宿將帷幄之謀臣
生著號而殁襲封茅土之頒殆逾百數馴及季年黨獄蔓
延剗削芟殊存者不及三四然觀鐵榜所列訓誡之辭則
河山之誓白馬之盟初意固不其然髙危滿溢亦其自取
焉耳乃若文皇差靖難之勞英宗懋奪門之賞跡參佐
命籍次元功以視開國諸臣亦曷可同年而語乎世宗中
[105-2a]
葉開冊府之舊藏修繼絶之墜典於是鄂曹衛信之裔復
列徹侯延其世緒天下翕然歸厚雖宋頴韓淇終於𠞰絶
而自餘推誠宣力名載丹書者奕葉貂蟬保守禄位典宿
衛領京營鎮陪京督漕運寄隆方岳階晉公孤家分典瑞之
榮朝無酎金之罰較諸西京世胄殆將過之今考其襲替
嵗月見實録者作功臣表以與紀傳相表裏或牴牾散軼
時世無可考稽則畧而不書固史氏闕文之義云爾


[105-2b]
[105-3a]
[105-3b]
[105-4a]
[105-4b]
[105-5a]
[105-5b]
[105-6a]
[105-6b]
[105-7a]
[105-7b]
[105-8a]
[105-8b]
[105-9a]
[105-9b]
[105-10a]
[105-10b]
[105-11a]
[105-11b]
[105-12a]
[105-12b]
[105-13a]
[105-13b]
[105-14a]
[105-14b]
[105-15a]
[105-15b]
[105-16a]
[105-16b]
[105-17a]
[105-17b]
[105-18a]
[105-18b]
[105-19a]
[105-19b]
[105-20a]
[105-20b]
[105-21a]
[105-21b]
[105-22a]
[105-22b]
[105-23a]
[105-23b]
[105-24a]
[105-24b]
[105-25a]
[105-25b]
[105-26a]
[105-26b]
[105-27a]
[105-27b]
[105-28a]
[105-28b]
[105-29a]
[105-29b]
[105-30a]
[105-30b]
[105-31a]
[105-31b]
[105-32a]
[105-32b]
[105-33a]
[105-33b]
[105-34a]
[105-34b]
[105-35a]
[105-35b]
[105-36a]
[105-36b]
[105-37a]
[105-37b]
[105-38a]
[105-38b]
[105-39a]
[105-39b]
[105-40a]
[105-40b]
[105-41a]
[105-41b]
[105-42a]
[105-42b]
[105-43a]
[105-43b]
[105-44a]
[105-44b]
[105-45a]
[105-45b]
[105-46a]
[105-46b]
[105-47a]
[105-47b]
[105-48a]
[105-48b]
[105-49a]
[105-49b]
[105-50a]
[105-50b]
[105-51a]
[105-51b]
[105-52a]
  右建文朝
[105-52b]
  明史卷一百五