KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[103-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百三


  大學士張廷玉等奉 敕修


  表第四


  諸王世表四


  建文初封弟允熥為吴王允熞為衡王允熙為徐王
皆懿文太子子也福王時追諡吴王曰悼衡王曰愍
徐王曰哀見福王傳[103-1b]
[103-2a]
[103-2b]


  成祖四子仁宗外髙爔未封其得封者二王曰漢王
髙煦曰趙簡王髙燧[103-3a]
[103-3b]
[103-4a]
[103-4b]
[103-5a]
[103-5b]
[103-6a]
[103-6b]
[103-7a]
[103-7b]
[103-8a]

  仁宗十子宣宗外瞻垠未封其得封者八王曰鄭靖
王瞻埈曰越靖王瞻墉曰襄憲王瞻墡曰荆憲王瞻
堈曰淮靖王瞻墺曰滕懐王瞻塏曰梁莊王瞻垍曰
衞莊王瞻埏


  鄭
[103-8b]
[103-9a]
[103-9b]
[103-10a]
[103-10b]
[103-11a]
[103-11b]
[103-12a]
[103-12b]
[103-13a]
[103-13b]
[103-14a]
[103-14b]
[103-15a]
[103-15b]
[103-16a]
[103-16b]
[103-17a]
[103-17b]
[103-18a]
[103-18b]
[103-19a]
[103-19b]
[103-20a]
[103-20b]
[103-21a]
[103-21b]
[103-22a]
[103-22b]
[103-23a]
[103-23b]
[103-24a]
[103-24b]
[103-25a]
[103-25b]
  明史卷一百三