KR1j0066 四聲全形等子--闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部十
 四聲全形等子   小學類三韻書之屬
提要


  臣等謹案四聲全形等子一卷不著撰人名
  氏錢曽讀書敏求記謂即劉鑑所作切韻指
  南曽一經翻刻特易其名今以二書校之若
  辨音和類隔廣通侷狹内外轉攝振救正音
  憑切寄韻憑切喻下憑切日寄憑切及雙聲
  疊韻之例雖全具于指南門法玉鑰匙内然
[000-1b]
  詞義詳略顯晦迥有不侔至内攝之通照遇
  果宕曽流深外攝之江蟹臻山效麻梗咸十
  六攝圖雖亦與指南同然此書曽攝作内八
  而指南作内六流攝此書作内六而指南作
  内七深攝此書作内七指南作内八皆小有
  不同至以江攝外一附宕攝内五下梗攝外
  七附曽攝内六下與指南之各自為圖則為
[000-2a]
  例迥殊雖指南假攝外六附果攝内四之下
  亦間併二攝然假攝統歌麻二韻歌麻本通
  故假得附果若此書之以江附宕則不知江
  諧東冬不通陽剛以梗附曽則又誤通庚蒸
  為一韻似不出于一手矣又此書七音綱目
  以幫滂並明非敷奉㣲之唇音為宫影曉匣
  喻之喉音為羽頗變玉篇五音之舊指南五
  音訣具在未嘗以唇為宫以喉為羽亦不得
  混為一書切韻指南卷首有後至元丙子熊
[000-2b]
  澤民序稱古有四聲等子為傳流之正字然
  而中間分析尚有未明闗西劉士明著書曰
  經史正音切韻指南則劉鑑之指南十六攝
  圖乃因此書而革其宕攝附江曽攝附梗之
  誤此書實非鑑作也以字學中論等韻者司
  馬光指掌圖外此書頗古故並録存之以備
  一家之學焉乾隆四十六年十一月恭校上
[000-3a]
      總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
      總 校 官 臣 陸 費 墀
[000-3b]
[000-4a]
四聲全形等子序
切詳夫方殊南北聲皆本於喉舌域異竺夏談豈離於
脣齒由是切韻之作始乎陸氏闗鍵之設肇自智公傳
芳著述以先知覺後知以先覺覺後覺致使玄闗有異妙
㫖不同其指玄之論以三十六字母約三百八十四聲
别為二十圖畫為四類審四聲開闔以權其輕重辨七
音清濁以明其虚實極六律之變分八轉之異遞用則
名和音徒紅切朿字傍求則名類隔補㣲切非字同歸一母則為
雙聲和會切會字同出一韻則為疊韻商量切商字同韻而分兩
[000-4b]
切者謂之憑切求人切神字丞真切脣字同音而分兩韻者謂之憑
巨宜切其字巨祁切祁字無字則㸃寀以足之謂之寄聲韻缺則
引鄰韻以寓之謂之寄韻按圖以索二百六韻之字雖
有音無字者猶且聲隨口出而況有音有字者乎遂得
呉楚之輕清就聲而不濫燕趙之重濁尅體而絶疑而
不失於大中至正之道可謂盡善盡美矣近以龍龕手
鑑重校類編刋於大藏經函帙之末復慮方音之不一
[000-5a]
脣齒之不分既類隔假借之不明則歸母協聲何由取
準遂以此附龍龕之後令舉眸識體庶無擬議之惑下
口知音可有確實之決冀諸覽者審而察焉
[000-5b]
[000-6a]
 四聲全形等子
[000-6b]
[000-7a]