KR1h0013 孟子傳-宋-張九成 (master)


[030-1a]

余爲涵芬樓收得張金吾所輯詒經堂續經解獲覩 先文忠
公所著孟子傳存二十九卷與四庫著錄同闕盡心上下篇妄
思蒐訪冀成完璧始爲流通不幸燬於閘北之難耿耿不能忘
先是得中庸說殘本於東瀛知蘇州滂喜齋潘氏藏是書宋刊
本欲並攝影覆印請於吾友博山慨然許諾所存亦二十九卷
蓋此爲人間孑遺祖本矣宋諱殷匡筐恒貞徵勗桓完愼敦譈
等字均闕末筆結銜題太師崇國文忠公按宋史本傳公之贈
官予諡在寶慶初年此必爲理宗時所刊雖未避擴廓諸字坊
本疏率無足怪也宋自神宗鋭意圖治擢用王安石剏行新法
朝議紛然羣起沮抑大臣無格君之道小臣以言事爲能抗爭
不已相率引退上下暌隔羣小競進本欲求治適以召亂元祐
[030-1b]
更新老臣柄國用人行政盡反熙豐之所爲不以至誠相感而
惟意氣是尙於是紹述之議起朋黨之禍成内爭不息外患乘
之而宋室亦從此不振公生其時追惟禍始思爲懲前毖後之
計著爲是書以爲謀國者告故於文王之囿章則謂孟子能用
聖王之學隨機應變宛轉屈曲終引之於正道於王之臣託其
妻子章則謂孟子託物引喻比類陳辭不逆其耳而深注其心
於之平陸謂其大夫章則謂孟子開陳之際匪亟匪徐亹亹逼
人使人心服而意消於自齊葬於魯章則謂孟子養浩然之氣
至大至剛以直擇之不精語之不詳者以趯然遠去爲大以憤
然疾邪爲剛以面折庭爭爲直不加審處動以折檻鎖諫裂麻
叩墀爲美談而不知孟子所謂剛大直者不如是於去齊居休
章則謂孟子周旋人情諳練世務上不起國君之疑下不招小
[030-2a]
 人之謗於仲尼不爲已甚章則謂使孟子得志將引商鞅騶忌
 孫臏蘇秦張儀以訓誨之使其改過遷善將置之於士大夫之
 列以爲吾用其言之深切意之懇摯何莫非爲熙寧元祐兩朝
 時事而發吾知安石聞之固必深自愧悔卽文富韓呂歐陽司
 馬諸賢亦豈有不爽然自失者也馮休李覯晁說之鄭厚叔輩
 當時以排斥孟子爲事公固不能默爾而息然必謂是書之作
 專爲孟子鳴其不平又豈能以意逆志者耶民國紀元二十有
 五年丙子六月裔孫元濟謹識
[030-2b]