KR1c0032 詩纘緖-元-劉玉汝 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部三
 詩纉緒    詩類
 提要
  臣/等謹案詩纉緒十八卷元劉玉汝撰玉汝
  始末未詳惟以周霆震石初集考之知其為
  廬陵人字成之嘗舉鄉貢進士所作石初集
  序末題洪武癸丑則明初尚存也此書諸家
  書目皆未著錄獨永樂大典頗載其文其大
[000-1b]
  㫖專以𤼵明朱子集傳故名曰纉緒體例與
  輔廣童子問相近凡集傳中一二字之斟酌
  必求其命意所在或存此說而遺彼說或宗
  主此論而兼用彼論無不尋繹其所以然至
  論比興之例謂有取義之興有無取義之興
  有一句興通章有數句興一句有興兼比賦
  兼比之類明用韻之法如曰隔句為韻連章
  為韻叠句為韻重韻為韻之類論風雅之殊
[000-2a]
  如曰有腔調不同之類於朱子比興叶韻之
  說皆反覆體究縷析條分雖未必盡合詩人
  之㫖而於集傳一家之學則可謂有所闡明
  矣明以來諸家詩解罕引其說則亡佚已久
  今就永樂大典所載依經排纂正其脫訛定
  為一十八卷乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀