KR1c0031 詩經欵問-元-朱倬 (master)


[007-1a]
欽定四庫全書
 詩經疑問卷七      元 朱倬 撰
   緫論
國風雅頌四詩也二南居國風之首匪風下泉居變風
之終係之以豳言變之可正先儒皆冇其說是聖人刪
定之次不偶然也鹿鳴文王居小雅大雅之首何草不
黄召旻居小雅大雅之終清廟般為周頌之始終駉閟
宫為魯頌之始終那殷武為商頌之始終果皆冇其說
[007-1b]
乎周頌之後不繼以商而繼以魯抑有微意乎殷武閟
宫卒章文章又略同豈皆偶然乎願聞其說
 國風之始終旣有其義則雅頌始終似不能無意也
 然先儒未嘗言之今以意推之鹿鳴為燕饗賔客之
 詩所謂歡欣和說以盡其羣下之情者也文王為周
 公戒成王之詩為兩君相見之樂所以昭先王之德
 於天下所謂恭敬齊莊以昭先王之德者也其居小
 雅大雅之首固宜變小雅之何草不黄周室將亡征
[007-2a]
 役不息之詩也居小雅之終宜哉變大雅之召旻刺
 幽王任用小人以致饑饉侵削之詩也以此而終大
 雅不亦宜乎周頌商頌皆祭祀樂歌初不以終始為
 優劣魯頌始終皆頌禱僖公之辭亦豈以先後論哉
 魯頌周詩固宜以類從周閟宫卒章適同於殷武之
 末亦必非依放而作況商頌本十二篇使皆存其舊
 安知亦以殷武終之乎抑他有詩乎
夫子自衞反魯然後樂正雅頌各得其所王風固宜入
[007-2b]
雅何以繫之國風魯頌宜在所黜何以列之於頌衞自
有風也而賔之初筵何以列之小雅抑又何以列之大
雅歟六月采芑車攻吉日庭燎等作宣王詩也乃列之
於小雅抑衞武公詩也乃列之於大雅何歟
 風有風體雅有雅體詞各不同體製亦異
國風者列國諸侯之風大小雅者王國之雅古今定論
也平王以後之詩繫之國風而小弁白華之作又繫之
雅淇奥係之國風而賔之初筵抑戒之詩又係之大小
[007-3a]
雅何若是之不倫歟
 風有風體雅有雅體此諸詩之或為雅或為風蓋以
 體製論不以其人論也
諸侯之詩為風王之詩為雅衞侯國也故其詩列於國
風然賔之初筵武公悔過之詩也何以列於小雅抑武
公懿戒自警之詩也何以列於大雅
 闕/
 
[007-3b]
 
雅頌諸詩有稱為樂歌者有稱為詩者有獨言樂者果
何所分歟
 詩與樂歌詩其一時隨意而言也初無分别試即時
 邁執競思文三詩而考之皆九夏之詩固宜無所分
 别今乃於時邁則曰樂歌於執競思文則曰詩此可
 見其非用意於其間矣蓋詩即樂歌樂歌即詩初無
 異同也此可與小雅大雅/樂歌等問参看
[007-4a]
詩三百篇皆可弦可歌儀禮鄉飲酒禮工歌鹿鳴四牡
皇皇者華笙南陔白華華黍乃閒歌魚麗笙由庚歌南
有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎
葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋燕禮工歌鹿鳴四牡皇
皇者華笙奏南陔白華華黍閒歌魚麗笙由庚歌南有
嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎
葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大射禮歌鹿鳴三終乃
管新宫曰歌曰笙皆止於二南小雅而不及大雅三頌
[007-4b]
何歟
 朱子云不知當初何故獨取此數篇也
儀禮鄉飲酒射燕禮皆樂二南六詩召南曰鵲巢采蘩
采蘋不及草蟲何歟射義作卿大夫以采蘋士以采蘩
儀禮先采蘩而後采蘋射義反之何歟
 闕/
 
春秋左氏傳所載列國諸侯卿大夫賦詩凡六十六篇
[007-5a]
如許穆夫人賦載馳髙克賦清人皆是作此詩也至晋
文公賦河水以後如賦鹿鳴四牡皇皇者華文王大明
緜等詩又止歌頌此詩而已申包胥如秦乞師哀公為
之賦無衣果作此詩乎抑止歌此詩乎明經者必有攷
於斯也敢問
 朱子以為不可知後學則傳疑而已矣禮疑事毋質
漢詩學凡四家魯詩起於申公而盛於韋賢齊詩始於
轅固而盛於匡衡韓詩始於韓嬰而盛於王吉毛詩起
[007-5b]
於毛公後傳徐敖何三家之學不傳而毛氏之說獨傳
歟願悉其說
 闕/
 
 
 
 
 詩經疑問卷七