KR1a0123 易學象數論-清-黃宗羲 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部一
 易學象數論   易𩔖
 提要
  臣/等謹案易學象數論六卷
  國朝黄宗羲撰宗羲字太沖號梨洲餘姚人明
  御史尊素之子也博學通經多所著述其南
  雷文案中當日自序作是書之㫖云易廣大
  無所不備自九流百家借之以行其説而易
[000-1b]
  之本意反晦世儒過視象數以為絶學故為
  所欺今一一疏通之知其于易本了無干涉
  而後反求程傳亦廓清之一端又稱王輔嗣
  注簡當而無浮義而病朱子添入康節先天
  之學為添一障盖易至京房焦延夀而流為
  方術至宋陳摶而岐入道家學者失其初㫖
  彌推衍而轇轕彌増宗羲病其末派之支離
  先糾其本原之依托前三卷論河圖洛書先
[000-2a]
  天方位納甲納音月建卦氣卦變互卦筮法
  占法而附以所著之原象為内篇皆象也後
  三卷論太元乾鑿度元苞潛虚洞極洪範數
  皇極數以及六壬太乙遁甲為外篇皆數也
  大㫖謂聖人以象示人有八卦之象六爻之
  象象形之象爻位之象反對之象方位之象
  互體之象七者備而象窮矣後儒之為偽象
  者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而
[000-2b]
  七者晦矣故是編崇七象而斥四象而七者
  之中又必求其合于古以辨象學之訛又遁
  甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宫以
  參詳人事是編以鄭康成之太乙行九宫法
  證太乙以吳越春秋之占法國語伶州鳩之
  對證六壬而云後世皆失其傳以訂數學之
  失其持論皆有依據盖宗羲究心象數故一
  一洞曉其始末而得其瑕疵非但據理空談
[000-3a]
  不能中其要害者比也惟本宋薛季宣之説
  以河圖為即後世圖經洛書為即後世地志
  顧命之河圖即今之黄冊則未&KR0693主持太過
  至矯枉過正轉使傳陳摶之學者得據經典
  而反脣是其一失然其宏綱巨目辨論精詳
  與胡渭圖書辨惑均可謂有功易道者矣乾
  隆四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀