KR1a0077 大易緝說-元-王申子 (master)


[011-1a]
東魯韋前之太極一畫誰牽北巖篐外之遺編三分猶
剰造化之初有易神明之用在人目孰徹於大方喙並
馳於各牖蘭澧隱者卭蜀巽卿以手輯一家之言而髓
探三聖之旨天機獨露揭之自本自根日用互明穀以
見仁見知象數之源畢具性命之理全彰勘辨諸方拈
提最義習齋田氏居延漠英脗合箴鋒發光毫楮研朱
㸃勘月標鶴洞之元副墨栞傳冰釋鵞湖之辨矧運值
同文之世冝家有嚮道之書廬&KR2598於此同叅皋比爲之
[011-1b]
勇撤龍圖現瑞豈但拓光芒滎洛之間象度截流于以
賛聲敎䟦提之外明明指喻的的心宗延祐三年十一
月望日前進士長沙李琳書