KR1a0057 易學啟蒙小傳-宋-稅與權 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部一
 易學啟蒙小𫝊  易𩔖
 提要
  臣/等謹案易學啟蒙小𫝊一卷宋税與權撰
  與權始末未詳據其自序知為魏了翁門人
  據書末史子翬跋知其字曰巽甫據書録解
  題載其周禮折衷一條知為臨卭人爾初朱
  子作易學啟蒙多發邵氏先天圖義至與袁
[000-1b]
  樞論後天易則謂嘗以卦畫縱横反覆求之
  竟不得文王所以安排之意是以畏懼不敢
  妄為之説與權從魏了翁講明邵氏諸書於
  觀物篇得後天易上下經序卦圖證以雜卦
  𫝊及揚雄所稱文王重易六爻互用兩卦十
  二爻孔穎達所稱六十四卦二二相偶非覆
  即變之説知乾坤坎離頤中孚大過小過不
  易之八卦為上下兩篇之幹其互易之五十
[000-2a]
  六卦為上下兩篇之用即其圖反覆觀之上
  下經皆為十八卦始終不出九數以明羲文
  易似異而同葢闡邵子之説以補啓蒙之未
  備所謂持之有故而執之成理者也史子翬
  跋稱因是書悟乾坤納甲之義乾自甲而壬
  坤自乙而癸其數皆九而疑其乾九能兼坤
  六坤陰不能也乾陽之説謂六之中有一三
  五則九數固藏于六欲更與與權商之葢天
[000-2b]
  下之數不出奇偶任舉一義皆有説可通愈
  通而愈各有理此類是矣謂非易之根本則
  可謂非易中之一義則又不可也乾隆四十
  六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
易學啟蒙小𫝊序
易函萬象者也三易經卦皆八其别皆六十有四至孔
子時周易獨存漢魏諸儒頗紛錯之朱文公采二吕氏
晁氏所𫝊著易本義釐正文王周孔上下經與十翼共
十二篇而各還其舊又以伏羲先天理數之原特於易
學啟蒙而抉其祕圖象咸本諸邵氏間與袁機仲談後
天易則謂嘗以卦畫縦横反覆求之竟不得文王所以
安排之意是以畏懼勿敢妄為之說與權曩従先師鶴
[000-3b]
山魏文靖公講切邵氏諸書迺於觀物篇得後天易上
下經序卦圖反覆視之皆成十有八卦然後知乾坤坎
離頤中孚大小過不易之八卦為上下二篇之幹其互
易之五十六卦為上下二篇之用自漢揚子雲謂文王
重易六爻互用兩卦十二爻而唐孔頴達亦謂驗六十
四卦二二相偶非覆即變孔子就上下經名而序其相
次之義非邵氏此圖則後天易之㫖千載不明矣竊嘗
因此圖而推之上下經皆為十八卦者始終不出九數
[000-4a]
而巳九者究也萬𩔖盈牣於天地間者究之象也是故
易以十八變而起卦𤣥以十八䇿而生日大抵易六十
四卦不越乾坤竒偶之九畫而乾坤竒偶之畫又重為
二九而窮窮則變故革在先天當十八二九之究也在
後天當四十九蓍數之極也四十九而革去故五十而
鼎取新開物于寅帝出乎震而循環无窮矣葢天地五
五有五之數河圖洛書實互用之先天則河圖之九而
分左右皆疊二九而周乎六十四後天衍洛書之九而
[000-4b]
上下亦合二九而總乎三十六邵氏此圖豈非明羲文
之易同中異異中同也歟嗚呼孔子雜卦一𫝊専以反
對而𤼵後天易互用兩卦十二爻之深㫖也學者潜玩
雜卦而㕘以子雲頴達之說則於邵氏此圖信其為冩
出天地自然之法象矣朱文公殆亦留斯義以俟後人
邪輙不自揆敬述而申之曰易學啟蒙小𫝊淳祐戊申
中元日巴郡稅與權序