KR1a0050 丙子學易編-宋-李心傳 (master)


[003-1a]
丙子學易編跋
此書係借聞徳坊周家書肆所鬻者天寒日短老眼昏
花併日而抄其可取者故不能端楷秀巖乃隆山之子
其書取王弼張横渠程伊川郭子和朱晦菴而求其是
又以其父隆山之説證之或又附以已見中間盡有可
取泰定元年嵗在甲子十一月十八日石澗老人俞琰
書扵梅齋西塾