KR1a0050 丙子學易編-宋-李心傳 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部一
 丙子學易編   易類
 提要
  臣/等謹案丙子學易編一卷宋李心傅撰心
  傳字㣲之號秀巖隆州人寳慶二年以布衣
  召補從政郎差充秘閣校勘歴官至工部侍
  郎兼秘書監事迹具宋史儒林傳心傳邃于
  史學有建炎以來繫年要録建炎以來朝野
[000-1b]
  雜記二書為史家所重而經術亦頗究心髙
  斯得恥堂存稿有學易編誦詩訓二書跋曰
  秀巖先生近世大儒也世徒見其論著藏于
  明堂石室金匱玉版遂以良史目之不知先
  生中年以後窮極道奥經術之邃有非近世
  學士大夫所能及者雖弟子尊師之詞要非
  其溢美也是書于嘉定九年竭二百八十日
  之力排纂蕆業以嵗在丙子故以丙子為名
[000-2a]
  所取惟王弼張子程子郭雍朱子五家之説
  而以其父舜臣易本傳之説證之亦間附以
  已意原書十五卷髙斯得嘗與誦詩訓合刻
  于桐江今已散佚此本為元初俞琰所鈔後
  有琰跋曰此書係借聞徳坊周家書肆所鬻
  者天寒日短老眼昏花併日而鈔其可取者
  云云盖所存不及十之一矣然琰邃于易學
  凡所採摭皆其英華則大㫖猶可㮣見也心
[000-2b]
  傳自序稱採王氏張子程子與朱文公四家
  之傳而間以周子邵子及先君子之説補之
  自唐以上諸儒字義之異者亦附見焉而琰
  跋所列則無周子邵子而有郭子和子和郭
  雍之字即著郭氏傳家易説者也心傳原書
  不存未詳孰是考周子通書邵子皇極經世
  雖皆闡易理而實于易外别自為説可以引
  為義疏者少惟郭雍依經闡義具有成書或
[000-3a]
  心傳之序傳寫有誤歟乾隆四十六年十月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
 丙子學易編序
始心傳年四十餘朋友為言當讀易意忻焉樂之既而
終日蒙然如眇者之視莫知易之為何書也後十年復
取讀之首求諸王氏書多所未喻次考張子書乃粗窺
其梗槩最後讀程子書則昭若掲蒙矣程子之書義理
之㑹也然其言猶若不専為爻畫而出於是以先君子
本傳暨晦菴先生本義參焉而後聖人畫卦命爻之情
無復餘藴矣顧諸先生之言尚有不能盡同者因復頗
[000-4b]
為參釋隨日書之以備遺㤀閒有鄙見可以推明諸先
生之說者亦附著之嗚呼程子尚矣先君子之學不肖
孤不敢妄有稱賛晦菴書最後出世之學者往往未究
其藴而反以象占之說為疑同志者於此儻有取焉然
後知程朱二傳不可相無而晦菴之為書其條理愈密
其意味愈長誠未可以驟窺而輕議也乃若先君子之
說則類多與晦菴合第先君子専自聖人畫卦之意求
之晦菴兼自聖人命爻之意求之此為小異要亦相表
[000-5a]
裏耳嘉定九年嵗次丙子春三月甲申陵陽李心傳謹