KR6i0015 佛說諸佛經-宋-施護 (TKD)


[34-0223a]
佛說諸佛經八
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傅法大師臣施護奉詔譯
如是我聞一時佛在王舎城鷲峯山
中時尊者大目乾連食時欲至著大
持鉢將詣王城忽作是念我於今日
先徃色究竟天問少因緣却來乞食
於是尊者大目乾連入三摩地等引
譬如力士屈伸臂項到色究竟天旣
至彼巳與天相見以種種軟語㸦相
問誶時尊者大目乾連乃問天言經
何時有佛世尊出現於世證無上
菩提於是有百色究竟天主同聲荅
言滿百千刧有佛出世證無上菩提
爾時尊者大目乾連聞巳信受卽入
三摩地譬如力士屈伸臂項從色究
竟天還到王城卽如常日次第乞食
食畢澡漱收衣鉢巳徃詣佛所卽以
頭面禮佛雙足修敬畢巳在一面坐
合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日
食時欲至入三摩地徃色究竟天問
彼天人經於何時有佛出世證無上
菩提彼百天主同聲告我滿百千刧
[34-0223b]
有佛出世證無上菩提世尊我雖信
受是事云何唯願世尊爲我開說
爾時世尊告大目乾連汝今諦聽當
爲汝說大目乾連彼色究竟天主知
見甚少乃謂汝言滿百千刧有佛出
世證無上菩提此非正言未可深信
大目乾連我念徃昔最初値遇六十
倶胝諸佛如來出現於世而彼諸佛
住世利生或久或近各各隨緣次第
入滅如是相繼復有八十倶胝佛出
現於世同名妙華我於如是一一佛
前發大誓願及持梵行於此佛後復
有五百佛出現於世同名正梵於此
佛後復有八百佛出現於世同名燃
燈於此佛後復有一萬五千佛同名
咎麽沒出現於世於此佛後復有一
千佛出現於世名號族姓各各不同
我於如是佛前復發誓願修持梵行
於此佛後復有六千佛出現於世同
名蘇鉢囉多波於此佛後復有九萬
佛出現於世同名妙迦葉於此佛後
復有一千佛出現於世同名爲日於
此佛後復有一千佛出現於世同名
佛說諸佛經第二張八
[34-0223c]
染沒⬤野於此佛後復有八万佛出
現於世同名曀羅嚩帝於此佛後復
有七万佛出現於世同名帝釋於此
佛後復有一佛名德出現於世我於
此佛與諸聲聞弟子同發誓願恭敬
供養經于多歲於此佛後復有八十
倶胝那由他辟支佛出現於世大目
乾連彼辟支佛在於我前發大誓願
及有轉輪聖王名曰徧照亦於我前
先得値遇四十同名無能勝佛大目
乾連我於德佛滅後値遇一佛亦名
無能勝於此佛世我爲轉輪聖王名
爲百號與無能勝佛聲聞弟子同發
誓願恭敬供養經歷多年佛入滅後
我以七寶建塔供養舎利如是修行
經無
量時大目乾連我於是時得證菩提
復次大目乾連彼色究竟天少知少
見無能勝佛滅度之後復有一佛出
現於世名曰持世後復有佛出現於
世名曰持地後復有佛名大能仁出
現於世後復有佛名曰妙現出興於
世後復有佛名曰師子
出現於世後佛說諸佛經第三張八
[34-0224a]
復有佛名最上希有出現於世後復
有佛名斷一切憂出現於世後復有
佛名一切義成就出現於世後復有
佛名曰得勝出現於世後復有佛名
曰寶光出現於世後復有佛名曰意
稱出現於世後復有佛名烏波底室
囉出現於世後復有佛名底室嚕出
現於世後復有佛名曰圓光出現於
世後復有佛名爲月光出現於世後
復有佛名曰天光出現於世後復有
佛名阿提部出現於世後復有佛名
阿提野輸出現於世後復有佛名無
滅通出現於世後復有佛名曰最勝
出現於世後復有佛名底室嚕多嚕
出現於世後復有佛名曰上華出現
於世後復有佛名阿哩瑟吒出現於
世後復有佛名阿提部出現於世後
復有佛名曰燃燈出現於世後復有
佛名曰降冤出現於世後復有佛名
曰金曜出現於世後復有佛名曰金
光出現於世後復有佛名曰寶眼出
現於世後復有佛名蓮華眼出現於
世後復有佛名最上蓮華出現於世
佛說諸佛經第四張八
[34-0224b]
後復有佛名大蓮華出現於世後復
有佛名曰蓮華出現於世後復有佛
名毗婆尸出現於世後復有佛名曰
尸棄出現於世後復有佛名毗舎浮
出現於世後復有佛名拘留孫出現
於世後復有佛名倶那含牟尼出現
於世後復有佛名曰迦葉出現於世
今我釋迦牟尼出現於世大目乾連
我先發誓願於如是等諸佛以七寶
華而散供養巳然後方成正等正覺
大目乾連彼一一佛從初發心乃至
成等正覺皆是經歷無數之刧我從
發心至今成佛刧數甚多不可筭計
彼色究竟天少知少見汝勿生疑
爾時世尊說是經巳大目乾連疑心
卽除歡喜踴躍禮佛而退
佛說諸佛經