KR4h0116 吳都文粹續集-明-錢穀 (WYG)


[033-1a]
欽定四庫全書
 吳都文粹續集巻三十三 明 錢榖 撰
 寺院
  天平山白雲禪寺重興碑 姚廣孝
天下佳山水固有矣必遇乎名公偉人以發其跡然後
境益勝而名乃著也興壊理亂措諸事業必賴乎才能
智謀有足為者然後見其成效也山水雖佳㣲名公偉
人以發其跡則境之蕪沒而名之昧昧者葢多矣興壊
[033-1b]
理亂㣲才能智謀有足為者必不能見其效也非惟不
能見其效而反致於顛覆隕墜者往往亦多矣故山水
事業顯隠成壊在乎其人若汲汲欲得其人而人卒不
可必得或數千百年之間不求而自得者何也葢物
之顯隠成壊關乎氣運屬乎時縁而致然爾豈在有意
而為之者哉天平山白雲禪寺剏於唐寶厯間至宋天
聖寶諦大師来是山見寺之基構狹陋不足容廣衆始
開拓其塲地以成大刹慶厯中文正范公愛其泉石清
[033-2a]
麗林園茂宻故奏請為香火院忠宣公繼父之志遴主
法席者謀諸蘇長公子瞻遂延致逺録公始革律為禪
矣寺之住持非有徳有言者不足以當之故厯代皆名
沙門也元末丙午天兵臨吳城寺燬於燹罄無所有但
荒烟茂草鞠為狐虺之囿矣洪武七年復菴圭禪師来
領是寺復菴乃先住持士瞻公之大弟子也其戒行兼
優操略並善故寺衆與文正公子孫謀曰起寺之廢者
非復菴不可也於是相率耆彦禮請主之雖寺恒産而
[033-2b]
賦役甚劇復菴夙夜酬應弗有勞苦况東序比邱智在
左右羽翼支費撙羨以興厥功故大雄之殿方丈之室
說法之堂栖禪之所山門廊廡庫庾庖湢鐘魚鼔板之
設熏炬𤓰華之供廿年之間無不備具而未嘗持一疏
干一人怳然成此大業若地設天造可謂能事畢矣噫
天平泉石之清麗甲於中吳文正公為之主維故境益
竒而名益振寺極其廢得復菴為之中興而有以見其
成效也以斯論之山水雖佳不遇乎名公偉人則境湮
[033-3a]
而名替興壊理亂不賴乎才能智謀有足為者必不能
見其成效也審矣今復菴之中興是寺雖經營措集彌
嵗不寧略不見其艱難困苦之狀可謂才能智謀有足
為者矣今年秋以書来北平求予述之以示其後予吳
人也天平乃熟遊之地復菴與予友頗切知寺之興廢
惟詳故弗讓而為之書乃復系之以詩曰
天平之高冠於吳山林木茂蒨雲泉潺湲巖巖龍門是
為𤣥關雄虓既伏猿&KR0924寧攀勝妙境界佛刹是宜迺創
[033-3b]
于唐寳諦載治堂構靚深緇徒皈依偉乎范公朝請主
維敬延紫石始習禪儀境益其勝名益其彰靡有碩徳
莫據猊牀歴代繼席皆非尋常人境俱絶可抗大方越
嵗丙午天兵臨吳歘罹鬱攸百燬一無錦繡園林化為
邱墟有来遊者無不長吁復菴振起効其才能不廿年
間衆廢具興比邱智在乃同厥心左右贊襄其力孔任
棟宇蔚如丹碧爛然有物畢備一如其先濟濟真侣安
居彌堅寅夕禪修天子萬年
[033-4a]
  遊天平白雲禪寺   錢藻
小港通行三十里亂花深淺到山西誰知絶徑無閒地
還有幽人向此棲簷上泉聲龍虎動堦前林影日星低
高僧不放白雲出欲構巖巒與閣齊
  再遊天平有懐舊事呈夀老 范成大
訪舊光隂二十年殘僧相對兩依然木蘭已老無花發
石竹依前有麝眠萬户直須龜手藥一龕何用買山錢
從今半坐須分我共說昏昏一覺禪
[033-4b]
  題天平寺    袁桷
青鞋高挂天平壁遥指雲門三兩峰禪榻已容黄葉覆
詩瓢從把緑苔封曉風殘月千村艣細雨踈烟隔水舂
我向京師宜老矣吳山清淺越山濃
  同前     倪瓚
龍門秋月影茶室白雲泉不與世人賞瑶草自年年復
有天池水松風舞淪漣何當躡飛鳬一采池中蓮
  送圭復菴還天平寺  釋来復
[033-5a]
白雲泉上逺公菴我首棲禪借一龕夜壑松濤寒作雨
春林花霧溼浮嵐龍門客賦詩成軸虎阜僧来頌有函
楚些難回南麓定蒲圑詩與話同參
江左多年不得書范公祠下往来踈義田無恙徵科後
梵刹重新刦燒餘火擁芋爐寒榻靜水添蓮漏夜堂虚
袈裟曾習西方觀幾聽晨齋報木魚
  天平謁范祠    陳基
古木蒼藤開寺門清泉白石駐華軒丹青不改天平廟
[033-5b]
閥閱猶知慶厯尊四面峰巒旗鼓列一村桑柘子孫蕃
皇皇冠冕餘生氣再拜令人媿後昆
  登天平山訪圭禪師  姚廣孝
逺歸吳下寺重上白雲泉勝地游非偶名山到是縁僧
行晴雪裏虎嘯夕陽邉開士情何厚茶餘話昔年
  夏日遊白雲寺二十韵
地靈山勝絶觸熱試幽探斗近龍門險巖深虎穴嵌崕
懸藤絡石波靜竹林潭谷響風前澗巒光雨後嵐松騫
[033-6a]
華葢麗泉出白雲甘夏實知青李冬枯識老柟蟒窺嵁
匿鼆鸇搏草棲䳺操徑猱行疾遮途蟻戰酣岫伸眉細
細苔布髪𣯶毶沼旭疑盤沐湖天訝鏡含歸樵仍佩斧
游子每停驂一澗分高下雙峰自北南煌煌忠烈廟寂
寂逺公菴桂聚香為室蘿縈翠作龕函文殊貝葉遮萼
異優曇刹影晴標逺鐘聲夕度韽東西廊兩兩前後衆
三三法自齋餘說禪從浴罷參厯竒寧有倦玩勝已成
躭便欲攜瓶錫相依詎不堪
[033-6b]
  春日過天平輿上口占
樂遊那厭去程賖稳稳籃輿勝小車烟栁青邉疑野店
露桃紅處是山家澗分燕尾泉来細嶺轉羊腸路入斜
趣既有餘吟亦就此行應不負韶華
  次韻答天平復菴師二首
清晨荷笠出江城乗興来參肯待晴雲起東山藏刹影
水流西澗帶鐘聲茶燒活火嘗新味詩寄長牋寫舊情
便欲泉頭分半榻相依談笑盡餘生
[033-7a]
獨客燕山近薊邱隨身瓶錫數年留昨朝過魯非無樂
今日還吳却有愁屋老郊園蛙産竈忩寒風雨鼠侵裘
故交猶得師存愛握手歡呼慰白頭
  寄天平復菴
不到天平二十秋老禪宜是雪盈頭白雲泉上青松下
惆悵年来幾夢逰
  題天平夀老方丈   范成大
二十三年再入山此山於我有前縁時人不用憐衰病
[033-7b]
天與丹房一線泉
  送夀老往雲間行化
天平船子過華亭舍衛城中次第行留取鉢盂歸院洗
東巖新出一泉清
  天平寺     蔡羽
石壁如仙掌行人輕路長千重翠巒秀百畆緑隂涼紫
磴連瑶闕青岑控石梁白雲泉味冽得共逺公嘗
  自吴門至天平白雲泉晩興 皇甫涍
[033-8a]
鐘聲緬迴䇿秀色餘西岑㣲徑不知處白雲長自深松
窗散花雨溪牖揺峰隂獨夜泉亭月寥寥期此心
 白雲泉寺在天平山一名天平寺唐寶厯二年僧永
 安建名白雲菴以山有白雲泉也宋慶厯間范仲淹
 以先墓所在奏為功徳寺因賜今額元末燬國朝洪
 武初僧復菴重建
  秋日重逰穹窿山海雲精舍 姚廣孝
昔年曾駐錫此地喜重逰樹影兼雲合蟬聲帶雨収澗
[033-8b]
循松下砌峰繞竹邉樓到後嗟難偶吟踪去復留
  其二
厯厯青山裏層崕倚曲房竹雲時駐影桂露夕圑香未
暮先垂暝方秋已薦涼莫言今索寞自可勝他鄉
  其三
巖棲還傍隖複嶺自層層叩户頻来佃尋蹊每到僧苔
深終隠甃樹老尚懸藤但可行吟處題詩記我曾
  其四
[033-9a]
林屋藏深宻盤盤石徑斜過樵驚睡犬回牧亂鳴鴉垣
碧蘿藏葉籬紅槿綴花到時須放浪莫問是他家
  其五
迢遞青村外﨑嶇紫邏間過林纔見日到渡不逢山一
室依巖險雙扉傍竹閒曾㸔雲際鶴向暮獨飛還
  其六
勝處初逰日長疑别有天樓開扉納月庖接筧通泉鐘
散羣峰外禽回雙樹邉也知宜眺望不獨可安禪
[033-9b]
  其七
地逺塵難到人家半隔溪放禪還候磬起曉却憑鷄雲
度隨山窈泉行趂澗低披叢尋蘚壁更為刻新題
  其八
積雨秋初霽林園蘚䕶扉葵妍花愈盛橘病實還稀徑
露香沾屐嵐烟翠上衣山翁能引客徐步向斜暉
  其九
一徑通林遠時聞長者来水光揺定室松影落香臺楥
[033-10a]
為防彪設軒因放鶴開若將吟適興滿眼是詩材
  其十
山人無所事沿堵只栽松黄葉深深屋青烟逺逺峰苔
蹊屯鳥跡石厂宿雲蹤留客同迂步乘昏欲聽鐘
  訪道衍上人時寓海雲  張羽
尋僧自補屐古寺夏雲中聽鳥明聞性㸔花悟色空風
傳烟磬逺竹引野泉通便欲捐塵累香燈事逺公
  宿海雲上人房   韓奕
[033-10b]
古刹松間寺閒㳺夢裏身雨聲留杖履香氣煖牀茵僧
話禪心靜交情道誼真老来偏好佛從此往来頻
  留海雲菴
年老人間事不求每從方外樂清游雲深古寺疑無暑
雨足山田望有秋嘉木千章當徑合懸泉十丈下溪流
也知賔主相忘乆竹杖籃輿任去留
頻年度夏此僧房眠食清便禮數忘盤出楊梅堪薦酒
瓶添薝蔔罷薰香滿堦松影齋鐘午繞榻泉聲客枕涼
[033-11a]
况有諸生皆向學時時列坐論文章
  寄海雲僧
香暗燈明佛殿深梵筵僧散夜沉沉庭梅影轉經窗月
誰伴高人擁被吟
庭雪初消蕙艸香日晴便覺有春光老来事事心皆懶
獨有登山興未忘
  海雲院觀連理山茶   吳寛
奉慈山茶好標格花開如杯呈玉色海雲山茶更竒絶
[033-11b]
竒處不論紅與白兩株並植東軒前翠葉如屏遮几席
枝柯一一相交加為是同根忍分拆初疑一人獨叉手
忽作兩人仍促膝少焉掉臂纔跬步又獨控拳當肘腋
碧玉磨沙成玦環青絲綯索分徽纆我来庭除稍摩挲
引此青蛇受毒螫試量旁榦得三圍每掃落花凡一石
風霜飽厯三百年未識何人手中植尋常繞樹多詩客
階下莓苔留古迹河中曾辱昌黎文西蜀休誇孔明柏
世間大樹儘有之似此山茶何處得
[033-12a]
  前題次匏翁韻   伊乘
匏翁詩存古風格譬則毛施真國色滌除烟粉市門粧
綽約肌膚天下白海雲禪院賦山茶文采風流傾合席
兩間淑氣逄交暢殊本連柯豈輕拆邇来誰遣異榮悴
坐減賞心空抱膝常侍貂璫耀左耳詩老偏枯傷右腋
揚眉意氣彯華纓垂首幽憂係縲纆修容想為過客妍
解腕疑逢毒蛇螫分留物色供品題且免隨綱入花石
百年存歿感交情滿紙縱横遺墨迹靈山黄面憶曾拈
[033-12b]
淨土緇衣舊煩植地脈潛通上世塋古形作配前朝柏
從知物理有興衰休徇人情量失得
  海雲寺     王寵
名山時訪舊絶壑愛觀泉徑隠千重竹林窺一帶天疎
花遲候發幽鳥好音傳悟得無生樂行藏不離禪
  暮春過海雲寺寫竹石古槎 倪瓚
春盡湖濵偶獨来高僧煑茗得談諧鳥啼花落忽如夢
水影苔文渾上堦空咏逺逰悲世俗聊將曠望遣情懐
[033-13a]
竹林生笋還相别人事睽離亦易乖
 海雲寺在吳縣穹窿山北麓宋熈寧間僧性海建姚
 廣孝為僧時常住此内有連理山茶
  堯峰山佛殿記   王鏊
吳横山之西南有峰名堯莫知其所始或曰堯時民於
此避水也蘇子美詩西南登堯峰俗云堯/所基洪水不能沒上有萬衆栖唐末慧禪師
者始建精舎曰免水院宋改曰壽聖寺有寶雲禪師繼
居之㑹學去来恒數百人元涉國初久茀不治𢎞治初
[033-13b]
有雲谷禪師諱茝始謀居之與其徒文通披叢剔薈支
傾葺頹嵗餘人漸知之雲谷軌行峻特通亦戒律清修
逺近參謁者日衆始相與立山門繚以石垣觀音龍王
之殿寶雲碧玉之沼東齋西隠以次修復而大雄殿費
鉅未遽議也乆之雲谷示寂通矢卒先志乞諸檀越一
時鉅公名士亦多禮焉於是富者施財貧者施力豫章
瓴甓無脛而自至不召而雲集大雄之殿倐還舊觀矣
初予自内閣告歸間一造焉峭壁梯空側足而上及至
[033-14a]
其顛曠然平夷林壑巖洞之縈紆池沼泉石之秀麗却
而望之則太湖萬頃浩蕩在前而吳興雲間諸峯亦隠
隠可見信地之高且勝者也則洪荒之世民聚居以免
懐襄之患亦或然歟地雖勝而其蕪也乆得人焉居之
則蕪者治頹者起事之興廢其不在人乎今天下之事
廢而不舉者亦多矣彼獨何修有若易易然者乎予誠
嘉焉為記其事嵌諸壁
  堯峰寺     高啟
[033-14b]
堯帝何年到名猶在此峰巖留千尺井寺發兩時鐘僧
出因尋菌人来為㸔松白雲深洞裏聞有聴經龍
  同前     周南老
横山聳别峰仰陟高岧堯佛宫古唐宇照耀山之椒老
松偃翠葢澗壑迴鮮飈沼澄碧玉瑩龍歸白雲飄開軒
面平湖清輝日可招尋僧特相問峯名何以堯
  題堯峰寺茝公山房   伊乘
我生素有烟霞癖筍輿清暇窮幽僻隔嶺猶聞鐘磬音
[033-15a]
荒苔似斷漁樵跡山居老宿霜滿髯蒲圑遮眼㸔楞嚴
神龍聴講出深洞野鹿啣花常近檐人烟曠絶非凡境
石湖倒落晴天影千年文字留斷碑百尺轆轤牽古井
小童座上送茶甌軟語接耳爐熏浮羮藜飯糗度晨夕
草生木落為春秋幻相偶然分主客姓名免使磨厓刻
來朝回首白雲深半空飛鳥青山色
  宿堯峰寺    王鏊
堯峰自在諸天上半醉来登不用扶思入湖天同浩蕩
[033-15b]
望窮雲樹轉糢糊五更客夢侵雲冷一片禪心對月孤
自是世縁猶未了幾時同此結跏趺
 堯峰寺在横山即唐之免水院
  暑中遷寓甫里精舍   栁貫
城隅亦有果園坊容得幽人借草堂何必漁樵之笠澤
故多水石近滄浪過橋稍接魚蝦市泛艇遥連雁鶩鄉
秋雨幾時能破塊夜燈休負讀書牀
  夜投白蓮寺    徐賁
[033-16a]
飲别東家叟行投西寺僧無風收閣慢有月罷廊燈竹
夜聲偏集池寒色似凝無端值詩景清興覺逾增
 白蓮講寺在長洲縣二十都甫里即陸龜䝉别業祠
 堂在焉宋熙寧六年僧惟吉建
  覺海菴     徐有貞
游興殊未盡強君還共行登山身特健㸔竹眼偏明醉
覺人寰小閒知世事輕芳時莫辜負難得是昇平
  宿覺海菴    沈周
[033-16b]
幽居嫌未邃窈窕藉雲重地溼千莖菌門隂十箇松古
厨寒食飯虚谷夜分鐘起坐月當午推窓見碧峰
  早起
茒峰舊到今又宿一夜頓忘行力勞隔橋虎跡林雨過
聒枕鳥聲山日高自知狂客興不淺豈是老禪吾愛逃
悠悠竹閣盥潄際恰有㣲風吹鬢毛
  下蓮峰尋山登覺海  皇甫涍
蓮峰攀陟罷獨下虎溪湄鐘動閒雲外春濃落日時去
[033-17a]
携泉竹淨行厯石苔滋更踐無人境烟霞與興隨
 覺海菴在賀九嶺之東元至元間僧志仁建
  過磧砂寺    吳寛
日斜湖上過野寺倦登臨老樹風聲合頽垣雨跡深蛟
龍潛近浦鳥雀避叢林不見筠溪叟詩禪乆絶音
  同前     沈周
雙幢落日倚漁汀北下孤舟此暫停野客偶驚雲外犬
老僧隨揜石邉經沙洲古樹藤蘿紫大殿遺基薺麥青
[033-17b]
今夜試留湖上枕疎鐘高浪不堪聴
 磧砂禪寺舊名延聖禪院在長洲縣二十六都陳湖
 北宋乾道間僧道原建元僧圓至記寺有大藏經坊
 僧云鳥雀不入坊中元時詩僧天隠自江右来居此
 號筠溪有詩集
  接待寺八詠    姚廣孝
  𤣥音堂
道本靜中心秋潭皎月沉無言得真趣何用覔𤣥音
[033-18a]
  含暉樓
樓高逼層雲遥瞰東湖境香斷客不来斜陽半簾影
  挹清閣
虚閣映漣漪禪龕隔蕙帷夜寒深雪裏正是挹清時
  止息齋
悟得西来意高齋閉止息欲語衆人知流雲去無跡
  雲深處
靄靄復𡨕𡨕晨昏不斷生欲尋支遁宅須待有鐘聲
[033-18b]
  一掬軒
蕉葉度窗隂池春緑漲深誰將一掬水大地作甘霖
  松花室
翠雲壓真松涼影涵花埒晝靜鳥聲幽風窗墮晴雪
  聴聞室
誰讀貝多文疎簾捲夕曛來聼無礙理江上冷秋雲
 接待教寺在婁門外寺有八景永樂初姚廣孝留題
 宣徳中燬重修
[033-19a]
  遊金碧山記    皇甫信
吳多佳山水莫不可逰觀子生於其間未能盡識未嘗
不以為恨嵗丙戌三月十日與友人陸君儀吉賀君澤
民王君濟之輩逰於西山諸君各乘小肩輿入天平予
與澤民濟之漫步僅一里有寺曰普賢寺之後有山曰
金碧崇巖危岑聳挿雲霧飛泉瀑布清映珠璧迴峰盤
紆花木秀麗意者非人間世耶其有神仙輩寓其間也
於是入深林渡曲澗窮高而止濯纓溪流箕踞遐睇則
[033-19b]
與吳之山川厯厯如在足膝而輕雲㣲靄綴青襲翠眇
接逺近四望如一而不覺恍然遺去塵氛飄飄然意吾
三人者非所謂仙者耶已而日色莽蒼林䕃交宻歸鳥
飛止鳴聲無人於是喜而飲飲而醉醉而卧卧而忘其
歸也既去儀吉與諸君始自天平還酒罄肴絶力既疲
矣謂澤民曰舍車而徒亦有得乎澤民笑曰將輿不若
步逺不若近矣乎諸君以為恨夫事有偶得而時有適
逢例而廣之人生行止動靜固不異是歟遂書之以為
[033-20a]

 普賢教寺在天平山之東牛頭峰隖内宋景定間僧
 智贇建顔汝勲記國朝永樂十三年僧可立曇萼重
 建
  陽山大石雲泉菴記  吳寛
吳城西山連延不絶曰陽山山稍北雄偉特甚其隂石
巉然起如人負竒骨而傴者當嶔崟磥硊間有僧居焉
名曰雲泉菴成化間予與太僕少卿李貞伯吳興張子
[033-20b]
靜松陵史明古往逰自許市北轉入小溪舍舟從平田
行仰見石勢欲墮舉足甚恐入門竹樹幽茂薜荔滿墻
僧縁崕架木有小屋在石下益竒客喜而就宿聨為長
句明日太僕大書屋壁復題名石上而去後二十年予
再還吳中則太僕以下相繼而逝自嘆不能獨逰而徒
得沈啟南所作鉅圖時取而玩之耳一日有僧来謁問
其名曰智韜則菴之主人也曰山居辱公題詠後逰者
接踵而至大石菴之名暴著於世此皆詩人和篇也予
[033-21a]
既為書其末智韜復請曰菴未有為記者更乞為書之
葢山之有菴相傳為宋珍䕶禪師所創其扁則銀青光
禄大夫齊國公徳剛所題然莫能攷其為何人也石之
大且竒者剒列不一當時與客議此可亭此可堂且軒
者尚多今嵗久其地如夢中事不能了了况余且老未
知他日歸休再能逰否所幸主僧有開拓志来逰者或
能成之當再為書之刻厓石上通議大夫吏部左侍郎
前詹事府少詹事兼翰林院學士専知制誥長洲吳寛
[033-21b]

  吳興張君淵松陵史君鑑長洲李君甡潁川陳
  君瑄同觀陽山大石聨句 吳寛
巖巖者大石甡/竒觀人所誦遐想十載餘寛/来逰五人
共捨舟始登陸淵/杖䇿不持鞚是時日當夕鑑/兹山氣
逾滃入門信突兀甡/拾級駭空洞落星何破碎寛/靈鷲
宜伯仲仰觀神欲飛淵/俯瞰心屢恐鱗皴苔蘚剝骨立
氷雪凍鑑/神驅道撝訶甡/鬼劈紋錯綜尊嚴凜君臨寛/
[033-22a]
張拱儼賔送環列盡兒孫淵/擁䕶等僕從欲假愚公移
鑑/諒匪雍伯種卧鼓慨桴亡甡/對臼怯杵重猊吻呀未
寛/龍鬛怒難控凝血宜痛鞭淵/立肺詎寃訟上漏還
啟窗鑑/中通自成衖大惟補天功小可砭肌用分矢肅
慎来甡/浮磬泗濵貢淵/亷利並攅劍兀臬側倚甕嶧山
辱嬴秦寛/艮嶽遺汴宋節彼民具瞻淵/壯哉客難奉鑑/
落照紅抹赭歸雲白流汞僧講㸃頭譍甡/將射沒羽中
塵縁契三生寛/陣圖懐七縱淵/在懸太師擊攻玉詩人
[033-22b]
諷仙煑充腹飢鑑/俗搘免腰痛瑶琨産惟揚寛/琅玕出
乃雍高題少室名甡/怪作東坡供半空見玉蝙千仞附
青鳯淵/棲禪餘百年問僧僅三衆憑虚迴曲闌寛/架壑
出飛棟竹幽補堂坳鑑/樹古嵌崕縫竇黑炊烟熏甡/
平鐘乳擁盤盤棧道危寛/㶁㶁水泉動淵/登頓足力疲
眺望眼界空鑑/松雪髮欲濡潭月手可弄寛/窮攀任生
甡/醉吟㣲帶齆列坐對彎跧淵/大呼應鍠䃔嗜癖牛
李愚鑑/詩戰鄒魯鬨拜竒得顛名憂墜成噩夢試與叩
[033-23a]
山靈儻售捐薄俸甡/
  與唐子畏逰陽山大石聨句 王鏊
峻極惟崧高嘗聞吉甫誦寅/石今者何為勢若與之共
偶来試春衣蹔爾解塵鞚鏊/登原路屢迴入門樹爭滃
寅/叠處譬為山呀然忽成洞鏊/横陳類涅槃分峙儼翁
寅/啾啾猿度悲跕跕鳥飛恐鏊/躍冶祥金流摧鋒聖
鐵凍寅/化工孰燃爐氣機潛理綜鏊/一整還一欹誰迎
復誰送寅/陽山劃中開虎阜凛旁從鏊/靈壁豈同儕岐
[033-23b]
陽真異種寅/仰窺天闕低側壓坤維重鏊/蹲猊怒將齧
奔馬猛難控寅/有並若肩隨或分如鬬訟鏊/龍象整法
筵鼪鼯失家衖寅/鑿須神禹功煉待媧皇用巖巖揖孟
軻侃侃立子貢洲邉樓碎槌江上城臥甕鏊/憑焉或言
晉砰爾倏隕宋寅/五丁安能驅百神互相奉鏊/負戴賴
鯤鯨㸃化謝鉛汞寅/支傾力巳疲任大材堪中鏊/攫拏
鬼亦驚秀傑天所縱寅/好事来重尋佳句時一諷鏊/
能辭脚繭且得愈頭痛寅/秦禪偶遺吳漢封當始雍鏊/
[033-24a]
扛非九鼎雄富比八珍供鏊/咄叱起老羝搏拊來儀鳯寅/太湖
隠見㣲逺山朝揖衆鏊/沉船露危檣敗屋横折棟寅/苔古
積成衣藤枯倒穿縫鏊/贔屭下倒懸嵌空旁或擁寅/凌兢
步難移瑟縮心屢動鏊/幔亭危冠顛梵宇巧補空寅/舉酒
欲浩歌援琴時一弄鏊闕/     雲生殿
閣浮風發鐘磬䃔寅/上帝闕九重下界市一鬨鏊/目中
無全吳胸次有雲夢寅/便當結幽廬採擷當月俸鏊/
  次匏庵陽山大石聫句韻  楊循吉
[033-24b]
巍乎此陽山有石怪可誦形將水怪截勢與蓮花共仰
觀一何髙輕陟不可鞚鳥飛必迴翔雲出自騰滃孤圓
外成嶠空朗中含洞痩如辟榖良清若食蚓仲深思殆
天設乍至令人恐濃蘿誰作隂寒泉滴為凍戴菴亦顛
危携觴更反綜耳脇忽駢攅勒拳時獨送巍巍上少林
森森下多從荒崕始誰開倒樹諒非種在兹三吳間當
以九鼎重崇巖借冠冕卑巒聽提控勞呼猿固匿被壓
松堪訟曲躬始得門側身還入衖拂苔劣容眠收乳兼
[033-25a]
資用志猶記秦餘材曷遺禹貢立久氣溼袍嘯高聲答
甕論年越殷周言時晦唐宋一為佛者居永作逰人奉
病宜謐著史寐稱摶養汞四方傳不誣諸公評切中臨
谷足還酸乘嶺目偏縱支頥詎厭㸔極口難竭諷鬼鑿
手須胼鯨負背應痛東岱徒小魯西華謬推雍懸磬風
發鳴香爐烟結供曝沙伏靈黿食岡停逺鳯是知隆㧞
羣所貴秀合衆偷餘殿容榱就隙亭閣棟枯藤蔓穿竅
長蛇舌撩縫輕清受指彈玲瓏脫泥擁芾拜本無忝羽
[033-25b]
撼乍得動栽培稀尺閒構架靡寸空炎伏涼自生清秋
月堪弄林深必賴燭嵐酷能作齆星化猶立芒龍吟殊
叶䃔嶺獅馴已賔阜虎獰敢鬨久嗟隔勝賞頻勞落清
夢即欲營終棲其奈懐㣲俸
  觀陽山大石    沈周
望望秦餘杭首尾行不了大石突其凥翹然一拳撟山
體厚藏骨吐秀此特表正類抱中嬰頭頂露於褓形大
氣則散趣足喜在小其深雖未即接目逺已好頃来莫
[033-26a]
能窮繼至敢艸艸循墻道林麓記曲乃遺杳登登覺向
峻漸漸駕木杪猊峰據門左呵禁口欲齩有磴沿百級
有殿嵌山造正殿跨偃石懸身龍嫋矯行人目其下恍
惚布四爪轉高蹐其背股栗身亦掉鎮腦結佛亭所仗
力可擾四壁滿題句貴賤成襍掃同逰懲涉險旋踵促
及早次尋石間寮蜂房互窈窕縁勢盡西向局地窄接
橑雲棧中貫穿所厯平地少山靜日自長石瘠人亦槁
坐僻覬居安傳竒被逰攪陽崕詫唇掀隂竇疑目窅虚
[033-26b]
含風泠泠濕映雲稍稍衆皺不可熨亂璺龜拆兆層叠
百寶合正紺或側縹亘此金剛座千古不可勦危椒壓
屋脊雷雨常怯倒草木亦作怪牢絡萬蘿蔦蒼松長深
縫本矮枝節老斜見山桃花㣲紅映叢篠草異傳多藥
采掇未諳曉欲宿償三過衾裯悔忘抱既夕氣更佳延
月象倍皎尚欠一踏雪意先有瑶島情狀要細述言語
未獲巧東坡昔袖去援例我非狡山僧苦着相便覺生
煩惱
[033-27a]
  同前     徐源
兹山有竒觀巍峩設形勝神禹刋木避女媧補天剰磷
磷柱國臣鈞力倏與競日華生錦繡烟雲罩苔徑盤桓
上中峰仰睇復危磴絶頂諒捫天筋力頋不勁岱宗不
可磨此石宜自慶
  同前     徐縉
陽山宿稱竒大石更靈怪崕峭忽中空巖連復縈帶烟
霞歛夕霏荔薜留霧靄未經神禹鑿冀受米生拜曰予
[033-27b]
抱幽僻薄逰竟誰礙攀蘿躡巉岏采芳越森薈道以沉
毅超賞與孤高㑹想念山中人秋空發虚籟虚籟能娱
人客心殊未艾何當謝塵紛乘雲弄烟瀣
  同前     方鳳
殷勤挾小艇迤𨓦登大石怪險若神造幽&KR1306真鬼宅凌
漢龍頭昻負重龜背磔倒拽萬牛喘列坐千人窄眇視
笑一拳端拜俯半額凴肩䕶脛酸呼酒鎮心忒古壁剥
舊題灰竇礙頽屐甫快雨忽晴剛醉日欲夕老禪嗜文
[033-28a]
詞短巻盈咫尺揮毫神欲飛雲開萬峰碧
  同前     薛章憲
隕星自天著山巔與天作石知何年谽谺贔屭斷復裂
欲墮不墮相鈎連硄然蹄股躩且跧霜饕雪虐成堅頑
夸娥負山跂一足罔象㧞河聳兩肩嵌空窒罅鬼手刓
蜂房聨絡僧廬懸崚嶒石磴蛇倒退決往未省愁攀援
還從青衣駕赤犢更覔小有窮兠𤣥
  同前     朱節
[033-28b]
山深閟竒跡步散漫探索春盡強登臨與衆信云樂𤣥
𤣥豈𣺌茫去去還咨度伊誰嗚玉琴飛瀑出幽壑捫蘿
苦多岐躡磴恃輕屫繞耳響松筠瞥眼惜花萼眺逺挹
湖光興逸超魚躍倚馬擅三長得鳥在一博穿雲衣自
濡嚼茗泉堪酌薄暝忘言旋餘情戀酬酢明月脫沙中
清風下飛閣此會良不虚重来訂初約
  與諸寮登大石    胡纘宗
昔聞大石大於圜今見大石大於山崚嶒絶頂壘初出
[033-29a]
縹緲中泓橋欲懸波湧洞庭高入座㠶圍滸墅近當筵
氅衣兩兩隨𤣥鶴天路紆回望若仙
  欲别子循登大石雲泉菴  皇甫涍
惜别向何處山龕到竹林以予獨往意憐爾倦㳺心石
壁飛殘葉蘿軒下夕隂清溪一回首惆悵白雲深
 大石雲泉菴在陽山之北麓
  上方寺置田疇記   僧淮海
具區為東南之勝湖以頃者三萬六千山以名者七十
[033-29b]
有二天光上下烟雲有無風㠶出沒渺乎蓬嶠之可到
者也夫差留連于銷夏毛公栖遲于林屋葢洞庭佳絶
處也艸木葱蒨居民淳古業以漁釣藝植五峰尤為崒
秀文岡蔓麓佛仙多依而廬孤園寺在其下梁將軍吳
猛所施盛時衆至無所容僧有厭憒鬧者陟上方構别業
數椽高明澄逺宜禪誦唐㑹昌六年也厥後嵗增月建
成院乾淳間有無證修善師出自閩徧參訪方遷基考
室矻矻垂三十年所當有者必具嘉泰開禧無證再主
[033-30a]
萬夀衲子歸心信風傾向曇秀上人復佩師道力於彈
指間聳大樓閣於門庋奉血書華嚴經乃師舊所業也
上方之名始著師曰美哉吾莵裘也㣲恒産曷能久安
傾囊尚得千緡屬其徒可任者曰元素糾壇立局置畮
僅二百入租斛倍之香積院饒雲行水至平等無礙永
香火於深雲傳鐘鼓於下界巍然窣堵無證固已頂雪
垂垂素亦老矣念厥艱難庸詔来者請記余曰道非人
不𢎞人非倉不支行乞吾法也當時已有過午餒况農
[033-30b]
末兼并嫉吾病民者夥矣於戯井賦既開病民非一端
也今上方營二頃田存千指之衆安居而暇食五觀之
餘罔或逸豫盍思所以淑民者而去其所以病民者則
素之心可塞也若田鄉都比界備載于劵予書其序如
此西山之逰栩栩飛動尋香山之留詠訪角里之遺跡
穿幽透深窮高極逺他日尚能賦之
  上方寺     范成大
艤棹古銷夏搘笻新上方珠灣鎖圓折氷鏡沉空光楓
[033-31a]
纈醉晴日橘黄明早霜閉門松竹徑隨處有清涼
  同前     張雨
橘林千黄金林盡路逾僻忽臨銷夏灣雲海浩如積綺
季不可追空餘騏驥跡
  同前     王寵
山水雲門會林篁石徑㣲毫光空翠落花雨瀑泉飛麋
鹿參金鏡莓苔積寶衣浮沉竟何益轉覺此生非
 上方教寺在洞庭西山唐會昌六年僧道徹開山本
[033-31b]
 名孤園寺宋嘉泰間萬夀寺僧無證重建始著今額
 復置田疇僧淮海記
  祗園寺記    李居仁
釋氏稱給孤園祇陀太子之園也以黄金布地得八十
畆施為寺南朝散騎常侍施所居為寺名孤園其心必
有契於祇陀之心而以名寺耶不然則他人以其事符
於施給孤園之事而以寺名耶抑猛之名多載儒典予
嘗求猛之行夏月不驅蚊恐去已嚙親夫愛親好善也
[033-32a]
崇釋好善也若猛信善人矣施所居為寺宜乎有其事
也復聞猛好道術回豫章江急莫可濟畫水成陸路而
行夫猛好道學長生也好釋求不死也若猛者釋道兼
好者焉施所居為寺宜乎有其事也寺在陳隋間規模
壯麗棲僧半千唐初有徹道師者脫俗其間宗風大振
實居猛之居既而以人夥務繁無以成學乃作别室於
北山麓今上方院也廣明間巢冦作寺弛僧絶惟上方
克存無恙宋咸淳年僧有名能名門名輝者欲興其廢
[033-32b]
共力為之遂募緣於鄉之巨室銖積寸累成五十餘楹
亦以猛之址也工畢請記于余余嘗閱郡乘知寺肇於
猛故不辭而書之
  祇園寺     蔡羽
空白靜雲水古木亦蕭森鐘鼎丹砂厚碑文緑字深溪
光動靈籟野曠颯秋隂放棹過湖去青天叠翠岑
 祇園寺在五峰嶺下本名孤園寺一名下方寺
  華山寺記    僧懐深
[033-33a]
洞庭華山觀音院者本在胥湖之北宋元嘉中會稽内
史張裕請於朝而立焉初裕嘗事應真謹甚感池産千
葉蓮因名院曰華山隋大業間廢唐開成四年遷於此
往時浚治得會昌斷石碑其畧云羅浮常安禪師卜其
地即里人徐正甫所施也咸通十五載奏賜今名再廢
於會昌至是復興有屋十楹視洞庭西峰諸刹最為勝
絶處主僧維照篤志學佛材氣足以立事嘗語其徒曰
兹院號觀音葢未覩其像名存實亡於是用紫旃檀八
[033-33b]
百兩造像飾以黄金工妙天下并刻諸天十六為大殿
以居之規模雄偉動人心目費錢三百萬毫累銖積閱
二十年厥功乃就弟子維監實左右之既而照公欲刻
諸石自太湖泛舟登靈巖謁慈受叟懐深求記其事懐
深曰華嚴經云海上有山多聖賢衆寶所成極清淨是
大寶殿起於層波中鬼工神運豈異此耶請試宴坐反
聴黙觀則風濤澎湃水石相薄林木鳥獸粥魚齋鼓由
此也喜照公能以成就故樂為之書像造於崇寧五年
[033-34a]
二月工休於四月殿作於靖康二年之二月落成於建
炎改元之七月記以是冬之十月初八日也
 華山寺即觀音院在龍頭山之西宋元嘉二年會稽
 内史張裕池生千葉蓮奏建本在胥湖之旁唐開成
 四年通𤣥寺僧契元移置於此宋僧懐深有圓通殿
 記
  福源寺田記    王公振
田疇利天下尚矣神農作耒耜后稷教稼穡一或去食
[033-34b]
人類絶矣釋氏雖以虚無為教非田疇則何以哉福源肇
於梁之大同廢於隋之大業復於唐之貞觀大於國朝
之紹興殿宇巍然古迹僅存東西廊廡映帶皆比年草
創之規模也寺之初未有阡陌慶元改元比邱志寧矢
心發願營浮屠宫抵儀真會里人勞公檀越相與言曰
學道無有自虚空入者常住二時葢謀饘粥之計乃慷
慨興念與錢三十萬歸今之常住慧通戮力營置田二
十一畆有竒慧明又募衆積勤累年合為八十餘畆嵗
[033-35a]
有常産以充淨供始免謀食之憂有金穰之應無水旱
之災彼給孤施園知末而不知本妙意設食可蹔而不
可常視此孰勝恒沙有竭此食無竭勞氏之徳溥矣予
逰西山十二年知寺僧亦不妄食人之施者於是乎書
嘉慶十二年二月望日三山黄公振撰
 福源寺在毛公壇之南攅雲嶺梁大同二年吳縣令
 黄禎捨山園置僧普國開山隋廢唐貞觀中興
  華山寺     范成大
[033-35b]
五湖西岸孤絶處栴檀大士来同住性空真水遍清涼
隨縁出現無方所䝉泉新潔鑑泉明瀹茗羮藜甘似乳
何須苦問蓮開未桂子菖花了今古三翁彩筆照青霞
從此他山都不數我今閒行作閒客暫借雲窗解包具
魂清骨冷不成眠徹曉跏趺聴粥鼓脚力有餘西隖盡
明日灣頭更鳴艣却上東山喚徳雲别峰應在銀濤許
 寺在西山盡處多泉泓僧房中數處有之有湯岐公
 胡茂老孫仲益題詩
[033-36a]
  同孟文質弟元大游華山寺 陸川
嶺畔華山仄徑通新年㳺興有人同桂垂玉筯消殘雪
壑湧松濤㵼晩風鳥背日斜屏嶂緑巖腰泉落鏡潭空
雲深更是幽棲處修竹竒杉翠不窮
  西小湖寺記    曾棨
姑蘇太湖有山焉磅礴峭㧞屹然特立湖中山頂有小
湖泓渟澄澈烱若寶鏡每太湖風生浪湧則小湖必相
應梁大同間達法師始以其地創為寺唐乾符中有沉
[033-36b]
香觀音像汎湖而来諸山具舟爭迎莫能動獨西小湖
寺僧誠禱像忽隨波低昻一舉而上遂至寺像旁楊枝
水下滴皆生千葉蓮花由是四方水旱疾疫禱莫不騐
寺遂大興宋元之際弛于火棟宇無遺泰定中昌法師
始剏觀音殿國朝平張氏中山武寧王駐兵於此號令
嚴肅寺得不廢永樂初僧惟寅主寺事十餘年出其先
師康伯寧遺貲興造聞者爭以施始建三聖殿暨廊
廡方丈衆室像設靡不備高甍鉅棟金碧煥發湖波嶺
[033-37a]
岫光彩浮動於是西湖一寺之勝悉復其舊西湖為東
南名刹唐白居易宋孫覿咸嘗題詠兹来京請記其事
遂為之書
  西小湖寺    白居易
湖上山頭别有湖芰荷香氣占仙都夜涵星斗分乾象
曉映雲霓作畫圖風動白蘋天上浪鳥栖寒沼日中烏
若非物外多靈跡爭得長年水不枯
 西小湖天台教寺在縹緲北二里乃觀音教院也嶺
[033-37b]
 有一小湖名海眼每太湖波濤起此中波浪亦涌葢
 水脉相通云相傳唐時有沉香觀音像浮波而来諸
 寺院迎之不可得西小湖晩来迎得之像上有水滴
 路皆生旱蓮至寺有草少許繞像棄之池中即開重
 臺蓮花後人殺犬汚其池花不復發國朝永樂十四
 年僧惟寅重建
  包山寺     范成大
仙隖遜半坐精廬遷古幢槁衲昔開山至今坐道塲熾
[033-38a]
然說慈忍禪海薰戒香穉竹暗寒碧飛松盤老蒼船鼓
入宴坐紅塵隔滄浪藤杖懶歸去共倚蒲團牀
  同前     徐震休
屋下清泉屋上山薜蘿深處扣禪關尋僧欲問三生話
使我能偷半日閒雁沒浦雲秋色外鶴歸庭樹夕陽間
人生為惜懽逰少石壁題詩記徃年
  過包山寺贈旭東明  杜瓊
東明八十守枯禪不出包山已數年聞道我来門口坐
[033-38b]
兩人扶掖下山顛
  包山寺     王寵
百嶺自迴合天開寶樹林雲藏靈影曳風竹澗泉吟白
石參龍象青山習道心網羅空繾綣吾意在高深
  宿法華寺    王鏊
法華我曾来懸厓縱飛步長松高參天修竹亂無數北
岡瞰空濶風㠶在其下横隂紹千山厯厯皆可睹蓬萊
亦咫尺神仙在何處安得乘長風飄然從此渡
[033-39a]
  坐法華後石上望逺寄王元徳
午烟孤起碧山厓瓦室參差日影斜只隔盈盈衣帶水
不知何處是君家
 法華寺在金鐸山之嶺
  與陸無蹇宿資慶寺  蔡羽
空壁聞啼鳥雲深冷石房春隨落花去人自采茶忙葉
暗翻經室泉虚㸃易牀陸郎谿壑主假榻久何妨
 資慶寺在涵村之陽
[033-39b]
  訪翠峰寺和樂天韻  李彌大
山浮羣玉碧空沉萬傾光涵幾許深梵刹樓臺嘘氣蜃
洞天日月浴丹金秋林結緑流連賞春隖藏紅次第吟
擬泛一舟追范蠡從来世味不關心
  題翠峰寺    范成大
來從第九天橘社繫歸船借問翠峰路誰參雪竇禪應
真庭下木說法井中泉公案新翻出諸方一任傳
  寄翠峰寺敏仲謙   釋子賢
[033-40a]
敏公遥住洞庭西咫尺烟波路欲迷落日斷霞山疊疊
揚舲鼓枻風凄凄魚龍出沒隨潮上橘柚參差壓樹低
東崦人家更清絶也思來此作幽栖
  入翠峰寺    呉寛
步轉危峰路豁然梅花叢裏見青天春泥不涴登山屐
又過長松啜冷泉
  題翠峰寺    呉鳴翰
野服乗春到梵宫上方佳境似崆峒藤蘿翠掃千峰雪
[033-40b]
薝蔔香傳一殿風閒聽磬聲知定起靜依潭影覺情空
清時未許投簪紱此意還應問逺公
  遊翠峰寺雪竇/道場   徐禎卿
香燈閒照古堂虚日午桐隂上井遲嘗橘客求藏甕法
煑茶僧乞啜泉詩聴經猶剩當年鹿好事誰摹宿草碑
陳迹半銷何處問令人空憶翠峰師
  謝呉東澗惠悟道泉  呉寛
試茶曽憶廿年前抱甕傾来味宛然踏雪故穿東澗屐
[033-41a]
迎風遥附太湖船題詩寥落懐諸友悟道分明見老禪
自媿無能為水記遍將名品與人傳
  和      沈周
彭亨一器置堂前思此泠泠久缺然借取白雲朝幙甕
載兼明月夜同船小分東澗聊知味大吸西江亦喻禪
紗帽籠頭烟繞鬢煎茶有法是盧傳
  酌悟道泉     王寵
名泉真乳穴滴滴滲雲膚白石支丹鼎青山調水符靈
[033-41b]
仙飡玉法人世獨醒徒長嘯千林竹清風來五湖
 翠峰禪寺在莫釐峰之隂唐將軍席温捨宅置蘇
 州志云宋初明覺顯禪師住茲山說法時有龍出井
 羅漢亦隠樹而聴寺有悟道泉
  興福寺記     吳寛
吳地多水其最鉅者曰太湖太湖中多山其最鉅者曰
洞庭洞庭為山周可百五十里中有穴相傳禹藏治水
符於此因名其東十里又一山相距而差小其勝略等人
[033-42a]
稱東洞庭以别之當波濤浩渺間兩山對峙鬱然蒼翠
儼如畵圖殆道家所謂蓬萊方丈者民環山而居善植
果木世擅其利而屋宇閭巷聨絡映帶忽不知其為山
林也其尤勝處往往有佛寺據之成化十五年二月既
望予與兵部李公為東洞庭之㳺自岱心吳氏肩輿
行十里許入俞隖得寺曰興福主僧恩復出迓客延登
其後小閣是時梅花方盛開彌望如白雲崕谷莫辨山
有九隖九隖之水合流循寺門而行松根石罅水聲㶁
[033-42b]
㶁意甚樂之予既留詩而去未幾北来京師車馬塵埃
間未嘗不思東洞庭之㳺之樂也一日有僧叩門来謁
予熟其貎則昔者復公之徒也其言曰興福寺久矣甚
恨無文字刻石可考往者幸辱逰覽惟終畀之此智勤
所以来者予嘗愛其寺據山水深逺處殊為幽僻宜學
佛者居其徒嵗食田園所入可以自足而予所接如復
如勤輩又皆恭謹能守戒律稱學佛者予何愛一言不
為之記耶寺建于梁天監二年傳有于將軍者所捨宅
[033-43a]
故在山之麓始居者曰清禪師至唐遷於此嵗久興廢
皆莫能知可知者廢於國初而深谷邃公復興之二傳
仍廢而僧亦絶矣景泰間今復公始自其山法海寺從
里人之請而来凡建門堂殿閣數十楹而佛像咸具葢
智勤實相其事而成之是為記
  興福寺山居記   王鏊
浮屠氏之道有合乎吾儒之所謂靜何也達摩西来傳
佛語心心或撓焉則安得而寂或淆焉則安得而清或
[033-43b]
翳焉則安得而明是故亦有資乎靜也靜斯定矣慧矣
然後惟其所之靜亦動也動亦靜也洞庭有湖山之勝
而恒患於偪狹所謂俞隖者窈然而深坦然而夷長松
參天竒花異果紛峙羅列而興福寺又據其勝占其幽
勤上人又擇其巉絶之處作山居焉旦暮焚修終年蔬
食年且九十而貎如少壯者非有得於靜耶若吾人之
所治者由靜而安而慮而得其素講也頋擾擾焉日馳
乎外非名則利有若勤之靜且専乎是不能無媿於彼
[033-44a]
也然吾有問焉若勤之靜惺惺然専一之中其有所主
乎其無所主乎有所主則倚無所主則蕩則所謂靜而
定者其亦難乎故因其居之成為記諸壁而因以問之
  興福寺小憇    吳寛
九隖寒泉一澗流遥從木末望山頭春風未掃禪林雪
更為梅花半日留
 興福寺在俞隖之南梁天監二年于將軍捨宅建清
 禪師開山國朝成化中僧智勤重修
[033-44b]
  靈源寺     葉顒
散花丈室靜焚香小小雲龕稳勝牀須信定中還有定
莫言方外更無方青蓮滿眼非真色白月流金只慧光
今日相逢陪軟語塵縁俗慮一時忘
  同前
碧螺峰下靈源寺草木無多屋半荒一自先生来卜築
山雲山霧盡文章
  宿靈源寺    徐禎卿
[033-45a]
江城歲晩欲回舟山寺擕衾作夜逰愛月不妨寒步影
㟁冠㣲覺露濡頭蒲團對語僧圍燭菊宴分題客咏秋
怪是思清還廢寢鐘聲為破小堂幽
 靈源寺在碧螺峰下
  逰能仁彌勒二寺
古殿秋荒落晩曛叩門先怕鹿驚羣靈池石亂金龍隠
梵磬聲清石洞聞逰客到稀塵裹鉢高僧化後鶴哀雲
飯石禪師/舊居于此幽懐未吐煩君問何日禪牀許見分
[033-45b]
 能仁寺在長圻嶺之東彌勒寺在飯石峰下
  宿華嚴寺    王鏊
歸来每向招提宿心若閒雲著處安已到家山無去住
偶聞塵世有悲歡烟霞自可通禪觀草木還應識宰官
少小来逰今白髮幾回欲去更盤桓
 華嚴寺在翠峰之陽
  飯法海寺    吳寛
行盡松杉嶺漸平日高深谷喜新晴山棲飯罷渾無事
[033-46a]
獨倚危䦨聴水聲
 法海寺在莫釐峯之陽
  三峰寺莊田記   曹熈
三峰古刹也四面皆平湖遥岑屏列空際山屹乎其中
孤絶而巧世人名為小蓬莱以其與人境隔也鐘鼓三
百年風月三萬六千頃勝槩甲於吳中清高之士往往
萃焉由是二時之供常苦不繼朝營暮求出者勞力居
者勞心不知清淨之為樂移念慮于米鹽細故者多矣
[033-46b]
上人惠因者欣然有衛道計乃罄囊中物轉鬻長生田
為善士倡此邦之人爭割巳以助成之得田百畆者視
嵗乏之數而僅充焉使同堂大徳開單轉鉢不必乞諸
長舍城中而能具足圓滿豈不美歟夫田百畆有限福
利無邉嵗月有期齋供無盡食輪既轉道心益堅推原
所自烏能無紀耶噫事莫難於有始而上人倡之事尤
難於有終而善信繼之是田也無時而巳是福也亦無
時而已西方之聖人教行於中國果且如是而已乎果
[033-47a]
且不如是巳乎
 三峯寺在三山唐咸通十三年僧真銓開山
  徐氏襲慶菴重修記  徐有貞
禮不墓祭墓而為之享祠禮乎曰禮無之也其義則有
取焉先王之世卿大夫士之祭有廟士庶人之祭有寢
固無事乎墓祭也漢立原廟後世因之而卿大夫士庶
始有為祠以享于墓者其於禮則逺矣然原其為心則
固有孝子順孫追逺報本之意焉君子於此其可深非
[033-47b]
之耶光福徐氏吳之望族也家於鄧尉之陽而墓於其
山之隂以昭穆而數之者餘十世焉國初季清之曾大
父建寧司訓良輔始建享祠于墓左春秋合族而祭即
今之襲慶菴是也菴之建距今葢七十餘年而日就隳
圮季清顧之歎曰先祖之祠子孫坐視其廢吾罪多矣
遂請於族汝航而新之其祭享之儀一循良輔之規焉
季清乃具始末謁予請記以示子孫嗚呼季清其賢矣
哉世之不肖子孫藉先世之業而莫之能振觀祖父墳
[033-48a]
墓有如路傍之廢塜荆榛不剪狐兔不驅薪其樹而貨
其田曾無感慼於中亦獨何心哉觀於季清之拳拳以
奉祠為意而惟恐弗逮其順悖豈不逺乎君子於是乎
有以賢夫季清也雖然予猶有所告於季清古之所謂
孝子順孫者以其克繼承乎父祖之志也迺曾祖之為
是菴而以襲慶名之固將以貽慶於爾子孫而冀之世
繼其志焉耳易曰積善之家必有餘慶是慶之致必以
積善也善不積慶何由而致季清於是孜孜焉以善繼
[033-48b]
之乃子乃孫又孜孜焉以善繼之則天之福善必世祐
之徐氏之慶其可量乎是為記
 襲慶菴在鄧尉山北
  題善惠菴八詠   劉溥
  潛心堂
松堂坐来久脈脈夜方永明月上寒城不照塔輪影
  覽勝橋
修梁擬虎谿野色分南北逰人来復去羣峯聳寒碧
[033-49a]
  緑雲軒
羃羃晝隂合重重涼影浮清風吹不散洒然孤磬秋
  翠濤林
潮音出東海風洒松梢夕聴耳久無聞喧来詎忘寂
  白蓮治
水花涵玉香苦心愜幽素入社方有戒不著窺魚鷺
  紫蘭室
一室大如斗中有萬古春罣罥終為累畢竟許誰紉
[033-49b]
  梅牕月
南枝本無影皓魄閒自照横斜上踈楞相對成一笑
  桂苑風
西林釀天香鼻端来陣陣僧厨飯初熟適此吹花信
 善恵菴在長洲縣九都元大徳間僧明本開山郟天
 如記有施茶亭
  天池寂鑑禪院記   釋克新
距姑蘇城西一舍皆山五峰環峙者曰華山峰之趾有
[033-50a]
泉泓然曰天池大旱不涸池北為寂鑑禪院沙門在公
環庵所創者以至正丁酉避兵来愛其地而賢首師别
聞聪公施財因巗為屋以居道侶正堂無竭募衆資之
於是作石殿三間就石肖釋迦藥師彌陀像其菩薩侍
衛之神與供養之具皆石為之又琢石為五十三參於
三門左右壁累石作外門門上為重屋夜寘膏火其中
曰天燈樓磨崕刻三十五佛名鑿池左右立石為彌勒
彌陀而屋焉署曰兠率宫極樂國前樹梵塔對峙巍然
[033-50b]
他及禪誦之室庖湢之所賔客之館咸具如式既成而
在以基地為大覺寺業為未備今年大覺以致閏號山
五十畆售在在偕其徒菩澤傾槖買之乃来請書其事
于石昭示来者按山舊誌劉宋時為㑹稽太守張裕私
第裕事佛甚謹因供羅漢而池有千葉青蓮花之異復
有鏡法師於此著書曰法華𤣥義行世趙宋乾道間為
張秘監别墅有亭館曰浮槎望湖滌煩釣灘者十餘所
造圓通像於蒼玉洞又肖巳像侍焉由是山名益著以
[033-51a]
降而寂寥者二百年今環庵於兵戈擾攘之際荆榛莽
蒼之中不數年化成蘭若非夙乘願力疇克如是耶所
謂前身後身未可知也開基日方舉一石則泉隨石而
湧瀦之可給二百人其有以夫環庵名道在京口人得
度於普應國師中峯本公師事既乆遂升堂奥所至士
民向化嘗築菴武庚之上柏丹陽之環谿二邑之人迨
今思之行年七十有七精力強健可喜故樂為書之今
年洪武二年己酉也其智文辨大禪師蘇州府承天能
[033-51b]
仁禪寺住持克新撰前資善大夫江浙等處行中書省
左丞周伯琦書并篆住持沙門端文菴主正敏副菴道
隠西序契端性實同立石
  華山天池院記   趙同魯
天池在華山之麓距郡城西二舍許巖石竒秀望之如
屏池生千葉蓮昔人服之羽化老子枕中記云此地可
避難有十一景之目誠三吳靈秀之區也院創於劉宋
時㑹稽太守張裕舍宅為之復有鏡法師者著書於此
[033-52a]
宋乾道間為張秘監别墅既而廢弛踰三百禩至正間
有環菴在師中峯本公髙弟也始来居之剏菴曰寂鑑
建石殿肖石像壘石為門劖石摹五十三參相磨厓勒
三十五佛名天燈有樓兠率有宫侔大叢林無所不備
自後鐘魚不鳴法龍不吼迨將百年𢎞治初寺僧清古
潭誓欲修之而力不逮聞天目山有異僧普惠師寓蘇
之寒山寺將往迎之未果而古潭示寂其徒淵天泉慨
然曰吾師之願不可不竟也謀諸鄉耆徳蔣廷用輩偕
[033-52b]
往禮請師乃幡然赴之法幢一建四衆雲集貧者効力
巧者獻伎富貴者投金帛善人龎彦誠首施白金二鎰
衢工江友文力甃石壁三百餘文遂于今年三月八日
起建大雄殿莊嚴三世諸佛旁列阿羅漢像講法有堂
棲禪有所增飾兩廡庖庫圊湢以次修舉落成之日天
泉以為恵師之願力檀施之良心興建之嵗月不可無
記乃礱宻石手疏顛末介予友翁君景和謁文為記余
少時嘗觀黄子乆所繪天池石壁圖及高太史諸公之
[033-53a]
什恨不一覽其勝迨今未遑間嘗夢入一山瞻石室像
而浴清泠之淵尋得其疏并菴記讀之其與夢境若合
符節吁竒矣哉惠師出大願力作如幻事化草莽為金
碧山川為之改觀雲烟為之動色予以夢寐之頃獲接
真境若身履之以償素願非其教所謂一切有為法如
夢幻泡影者歟雖然土木成壊有數而有不成不壊者
存葢佛之為言覺也將以覺羣生沙門之言息也將以
息諸妄師能演其教啟羣迷為正覺轉惑見為真智其
[033-53b]
有功于象教為何如遂書以復於天泉俾勒諸石系之
偈曰
顧諟天池水湛然浸虚空虚空原不壊萬刼為如是其
中青蓮花亭亭出泥滓有如清淨身色相無染著嘗聞
枕中記此地可避難龍蛇縱起陸是中常自在刼火熾
欲然至此即消滅屏去諸煩惱屏去諸惡業是謂兠率
宫是謂極樂國恵師化利功成此希有事檀越爭駭奔
神輸鬼復運棟宇極翬飛莊嚴最壯麗天人阿修羅一
[033-54a]
切皆供養凡百供張具種種無不備阿含經有云能補
故寺者是為二梵福故寺且云然是非故寺比功徳當
云何無量亦無邉以至不可議𢎞治五年八月中秋郡
人趙同魯撰文住山道淵立石
 
 
 
 
[033-54b]
 
 
 
 
 
 
 
 吳都文粹續集卷三十三