KR4h0116 吳都文粹續集-明-錢穀 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 吳都文粹續集   總集類
 提要
  臣/等謹案吳都文粹續集五十六巻補遺二
  巻明錢榖撰榖字叔寳長洲人是書乃續宋
  鄭虎臣吳都文粹而作朱彞尊詩話稱榖貧
  無典籍逰文徴明之門日取插架書讀之手
  抄異書最多至老不倦倣虎臣文粹輯成續
[000-1b]
  編聞有三百巻其子功父繼之吳中文獻藉
  以不墜云云所稱巻數與此不符疑合功父
  續編言之或榖舊稿原有此數後復加刪汰
  以成今本彞尊乃據其初稿言之歟此本第
  五十三巻五十四巻俱佚第五十巻亦有殘
  缺檢勘他本並同流傳既久不免脫遺已非
  完本其中所標二十一門分類亦多未確葢
  能博而未能精者然書中所載自説部類家
[000-2a]
  詩編文稿以至遺碑斷碣無不甄羅其採輯
  之富視鄭書㡬増至十倍學者欲徴文考獻
  要必於是乎取資焉乾隆四十三年七月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀