KR4h0110 古今詩刪-明-李攀龍 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 古今詩刪    總集類
 提要
  臣/等謹案古今詩刪三十四巻明李攀龍編
  攀龍有滄溟集别著録是編為所録厯代之
  詩毎代各自分體始於古逸次以漢魏南北
  朝次以唐唐之後繼以明多録同時諸人之
  作而不及宋元盖自李夢陽倡不讀唐以後
[000-1b]
  書之説前後七子率以此論相尚攀龍是選
  猶是志也昔江淹作雜擬詩上自漢京下至
  齊代古今咸列正變不遺其序有曰蛾眉詎
  同貌而俱動於魄芳草寧共氣而皆悦於魂
  又曰世之諸賢各滯所迷莫不論甘而忌辛
  好丹而非素豈所謂通方廣恕好逺兼愛然
  則文章𣲖别不主一途但可以工拙為程未
  容以時代為限宋詩導黄陳之𣲖多生硬杈
[000-2a]
  椏元詩沿溫李之波多綺靡婉弱論其流弊
  誠亦多端然鉅製鴻篇實不勝数何容刪除
  兩代等之自鄶無譏王士禎論詩絶句有曰
  鐵崖樂府氣淋漓淵頴歌行格儘竒耳食紛
  紛説開寳㡬人眼見宋元詩其殆為夢陽軰
  發歟且以此選所録而論唐末之韋莊李建
  勲距宋初閲嵗無多明初之劉基梁寅在元
  末吟篇不少何以数年之内今古頓殊一人
[000-2b]
  之身薫蕕互異此直門戸之見入主出奴不
  縁真有限斷厥後周亮工鐫一私印文曰不
  讀王李鍾譚之詩載於頼古堂譜中豈非髙
  談盛氣有以激之遂至出爾反爾乎然明季
  論詩之黨判於七子七子論詩之㫖不外此
  編録而存之亦足以見風㑹變遷之故是非
  蜂起之由未可廢也流俗所行别有攀龍唐
  詩選攀龍實無是書乃明末坊賈割出詩刪
[000-3a]
  中唐詩加以評註别立斯名以其流傳既久
  今亦别存其目而不録其書焉乾隆四十三
  年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
古今詩刪原序
李攀龍于鱗所為古今詩刪成凡數年而殁殁而新都
汪時元謀梓之走數千里以序屬世貞曰是唯二君子
之有味乎詩也不有存者誰與任殁者世貞謝不敏已
喟然而嘆曰嗟嗟否歟然哉葢孔子嘗稱刪詩書云至
筆削春秋取獨斷其於詩也未嘗不退而與游夏商之
也當三代盛時國中之樂奏而暢天地之和歌詠盛德
大業合而名之曰雅頌野之人人遘其觸發而名之若
[000-4b]
青蘋之末而動於地曰風顧其循性蓄㫖雍如穆如則
亦雅頌類也三代而降天下多感慨而鮮稱述故詩在
下而不在上葢風之用廣而雅頌微矣夫子寔傷之故
稱刪刪者刪其不正以歸乎正也乃説者謂一二逸詩
豈無可當於德音而鄭衛哇麗淫佚誦而使君子噦之
小夫壬人以其説津津於其口懲者一而導者十烏能
無疑刪哉夫豈亦秦火厄魯壁訛毛萇轅固生之徒不
能親受游夏之㫖而漫為説也乃于鱗之為刪則異是
[000-5a]
彼其所上下者雖號稱數千年其所近者僅風而已其
所近而云雅頌者百固不能一二也而于鱗之所取則
亦以能工於辭不悖其體而已非必盡合于古所謂發
乎情止乎禮義興觀羣怨之用備而後謂之詩也是故
存詩而曰刪曰刪者刪之餘也為若不得已而存也夫
以孔子之於詩猶不能廢游夏而于鱗取其獨見而裁
之而遽命之曰刪彼其見刪於于鱗而不自甘者寧無
反脣也雖然令于鱗以意而輕退古之作者間有之于
[000-5b]
鱗舎格而輕進古之作者則無是也以于鱗之毋輕進
其得存而成一家言以模楷後之操觚者亦庶乎可矣
葢于鱗之所最善為世貞其屬存于鱗刪者不少然自
戊午而前及它倡和之什耳其人雅自信落落寡與家
僻處濟上則于鱗之于今賢士大夫多所與而少所見
可知也問為繼于鱗志者如之何曰代益之不失所以
精之意而已矣友人呉郡王世貞撰