KR4e0188 皇甫司勳集-明-皇甫汸 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 皇甫司勲集   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案皇甫司勲集六十巻明皇甫汸撰
  汸有百泉子緒論已著錄其詩文有政學還
  山奉使寓黄家居南都禪栖潭州栝州南中
  山居副京來鳬司勲北征南署赴京浩歌亭
  安雅齋諸集黄虞稷千頃堂書目皆不著錄
[000-1b]
  晩年手自刪削定為賦一巻詩三十二巻襍
  文二十七巻冠以集原一篇其諸集之名仍
  分注各巻之未刻於萬厯乙亥范惟一所校
  訂也朱彛尊静志居詩話稱汸集六十巻即
  指此本黄虞稷亦不著錄偶未見歟集原自
  述其詩始為闗洛之音一變為楚音又一變
  為江左之音又一變為燕趙之音又一變為
  蜀音縷舉其師友淵源甚詳今統觀所作古
[000-2a]
  體源出三謝近體源出中唐雖乏深湛之思
  而雅飭雍容風標自異在明中葉不失為第
  二流人馮時可雨航雜錄云皇甫百泉與王
  弇州名相埒時人謂百泉如齊魯變可知道
  弇州如秦楚强遂稱王王士禎香祖筆記以
  時可為確論云乾隆四十六年十二月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀