KR4e0170 東洲初稿-明-夏良勝 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 東洲初稿    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案東洲初稿十四巻明夏良勝撰良
  勝有中庸衍義已著録明史本傳稱良勝除
  名以後輯其部中章奏名曰銓司存稿凡議
  禮諸疏俱在今已不傳此其詩文集也前七
  巻為雜文第八巻為詩第九巻為考定皇極
[000-1b]
  指掌諸圖第十巻為天文便覽自十一巻以
  下皆題曰仕止隨録十一十二兩巻雜録諫
  南巡下獄疏奏詩文及同時諸人投贈申救
  之作十三十四兩巻雜録家居詩文自十三
  巻以前皆題門人滇池羅江編十四巻則題
  門人鍾陵江治續編明史藝文志載東洲稿
  十二巻詩八巻與此本巻帙互異然此本題
  曰初稿刻於正徳十五年其嘉靖以後諸作
[000-2a]
  咸未之及史所傳者殆其全集之巻數歟良
  勝兩以直諫謫風節凛然其詩文無意求工
  而皆嶽嶽有直氣雖不以詞藻著名要非雕
  章繪句之士所可同日語也乾隆四十四年
  二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
東洲初稿原序
古文自尚書周禮儀禮記論語繫易辭皆大聖人之作
猶天之不可階而升也是後有莊子篇章次第跌宕豪
放亦文也然背於道所貴於道者得於心而通於政也
可以制作可以施措若孟子七篇其論身心之學教養
之政皆畫一法鑿鑿乎其可試然以制器有未備焉固
不得當作者之聖而列諸經歟夫以孟子之文而猶有
未備下此可知已唐韓子以文起八代之衰因而適於
[000-3b]
道史臣推尊以配孟氏豈獨以其文哉觀其忠犯人主
之怒勇奪三軍之帥類非尋常文墨者所能也吾同年
夏君于中因言事與余同南還舟中日久示以東洲初
稿凡若干巻閲之旬月驚曰富哉無物之不有也竒哉
有物之難窮也其贈送賦述絶時俗空言不類而奏䟽
狀議綽綽乎通于政也非有得於道者邪所論邵子皇
極縱横布置不出八卦起首盖知象數也余嘗惜邵之
學蔽以夏君之明惟取隂陽爻畫求之則所以制作所
[000-4a]
以施措可一吐於文矣矧兹行也有玩心高明之地哉
于中於芬道徳事功相期之至者因初稿謹書此以俟
其終正徳十四年六月下弦日賜進士及第承務郎福
建市舶提舉司副提舉前翰林院國史修譔進賢梓谿
舒芬書于錢塘舟次