KR4e0144 胡文敬集-明-胡居仁 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 胡文敬集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案胡文敬集三巻明胡居仁撰居
  仁有易象抄已著録居仁本従呉與弼逰而
  醇正篤實乃過其師逺甚其學以治心飬性
  為本以經世宰物為用以主忠信為先以求
  放心為要史稱薛瑄之後惟居仁一人而已
[000-1b]
  居仁病學者撰述繁蕪嘗謂朱子注叅同契
  隂符經皆可不作故易傳春秋傳外於經書
  皆不輕為之註講授之語亦惟居業録一編
  詩文尤罕是集乃其門人余祜網羅散失而
  成雖中多少作然近裏著已皆粹然儒者之
  言不似其師呉與弼書動稱夢見孔子也乾
  隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2a]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀