KR4e0114 方洲集-明-張寧 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 方洲集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案方洲集二十六巻附讀史録六巻
  明張寧撰寧有方洲雜言已著録寧官給事
  中謇諤自持六科章奏多出其手每有大議
  必問張給事云何石亨曹吉祥惡之㑹有邊
  釁奏使宣撫竟諭定而還其才畧為一時所
[000-1b]
  稱後以建言忤李賢與岳正同調外其氣節
  尤為天下所重雖一麾出守蹶不復振而屹
  然宿望不在廊廟鉅公下今觀其奏疏諸篇
  偉言正論通達國體不愧其名他文亦磊落
  有氣詩則頗雜浮聲然亦無齷齪萎弱之態
  觀其使朝鮮日與館伴朴元亨登太平館樓
  頃刻成七言長律六十韻殆由才調縱横不
  耐沈思之故矣乾隆四十六年十二月恭校
[000-2a]
  上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀