KR4e0083 文毅集-明-解縉 (WYG)


[018-1a]
 原䟦
 公生平著作甚富有白雲稿東山集太平奏疏若干
 巻流播人間不盡收拾兼以迭罹青蝇䝉禍殊酷愈
 多散亡矣明天順年間金城内翰黄公諫情切景仰
 雅意蒐羅得古今體詩傳記等文腋集成帙一時中
 貴暨藩臬諸公咸争捐貲謀為鋟刻至若寳慶揮使
 姚公深以閫將而倍切信從亦聞而生慕慕而樂為
 梓焉於此見公之文章本諸性道有足感動人者然
[018-1b]
 攷其所得大要皆公西謫及交廣歴覽之作其於生
 平十未三四嘉靖壬戌㑹遵化古松叚公來江省弔
 古采言將刻其遺文以傳世同邑念菴羅公偕從孫
 桐緝録成巻梓諸海内迨明末世際板蕩復遭兵火
 原刻業經灰燼延今七十餘載矣公之道徳勲庸奚
 藉於是然精光不可久蝕至寳亦宜公世悅慚為嫡
 裔遏佚前光欲表章而未能懼朽蠧以重罪爰不揣
 庸陋重為編輯補其遺漏訂其訛誣次其後先勉付
[018-2a]
 梨棗經始於丁酉菊月成於戊戌長至兩閱冬而功
 幸畢俾公之文章與公之徳與功而並埀不朽云
大清康熙戊戌年黄鍾月長至前一日十世孫悦薫沐
 䟦