KR4d0548 林外野言-元-郭翼 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 林外野言    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案林外野言二卷元郭翼撰翼字熙
  仲崑山人少從衛培學精於易義嘗獻策張
  士誠不能用歸耕婁上老得訓導官竟與時
  忤偃蹇以沒盧熊為作墓誌見朱珪名蹟録
  中翼明敏博學不屑為舉子業専意作古文
[000-1b]
  詞尤工於詩嘗自號東郭生又稱野翁而名
  所著集曰林外野言今所傳凡上下二卷附
  與顧仲瑛書一篇考玉山名勝乾坤清氣諸
  集所録翼詩不見此集者尚多疑已為翼所
  刪棄又如題劉龍洲墓送道士游武當諸詩
  皆别見吕誠集中則或編詩者所誤入未可
  知也翼從楊維楨遊為詩盤屈清硬頗近其
  流派維楨亦深以精悍許之其間如望夫石
[000-2a]
  精衛詞諸篇皆用鐵崖樂府體尤為酷似要
  其筆力挺勁絶無懦響在元季吳下詩人中
  可謂矯然特出者矣乾隆四十六年五月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀