KR4d0280 江湖長翁集-宋-陳造 (WYG)


[007-1a]
欽定四庫全書
 江湖長翁集巻七   宋 陳造 撰
 七言古詩
  明妃曲
漢宫第一人只合侍天子四絃春風手可用入胡耳天
生國艶或為累金賂畫工寧不耻玉顔初作萬里行朔
風黧靣邊城昏路人私語淚棲睫况妾去國懐君恩穹
廬漸耐胡天冷政復難忘心耿耿夜深拜月望長安顧
[007-1b]
歎當時未央影胡雛酌酒單于舞銘肺千年朝漢主傳
聞上谷與蕭闗自頃耕桑皆樂土向來屯餉仍繒絮廟
算年年闗聖慮但令黄屋不宵衣埋骨龍荒妾其所
  柘臯短吟
鐵山横飛截平野寧復江流飲胡馬大酋膽落狐䑕逃
虎頭将軍自天下拂廬連絡屯長雲提戈敢謂秦無人
驚霆白晝振解葉淮地一掃無留塵歌謡千載淮民口
将軍歸飲䇿勲酒烏袍使者來如煙騰書乞和胡稽首
[007-2a]
蠅鳴鴟噪初不聞賈怒一舉雌雄分辛勤結髪七十戰
數竒堪笑李将軍
  題趙伯政醫俗軒
&KR0075氣格初不意往往腠脉流腸胃金匱一編亘古今
幾人用之能起廢痛恙切身知謁醫俗氣痼人渠不知
持籌側肩蠹日力錦鞲金彈隨癡兒斯人斯疾可攻否
更恐良翳望之走南窓解榻竹風清請訪軒中十全手
  急筆贈歐處士酒所歐索去甚急作/此送之歐善畫山水
[007-2b]
南州江山昔所厯雨峰黯靉晴江碧幾年思之忽墮前
政得歐生醉時筆斯人厯覽山川竒得興落筆天露機
不須十日五日一水石已可王宰相攀追相逢便整南
歸柂短章許君慵未果酒邊捜句敢言工不解似君槃
礴贏
  記夢示師是
青燈寒夜思吾鄉合眼便坐吾家堂阿丁烱然目如水
綵服蹁蹮趨我傍中心喜之謬督過還為遨嬉廢書課
[007-3a]
指似斜日西窓紅小賦未破書未供向渠不敢恩勝義
亦憐忸縮不自容蝶蜚鹿失忽驚寤摵摵霜風在庭樹
幾時筆力跨乃父與汝相忘不闗慮
  題胡處士猿麞圖
畫工神品今代無祁岳一脉傳醉胡幾年傲睨不落筆
乗興掃出赤縣圖今君所寳亦第一我疑神遇非有筆
青林紅葉晚未暝遥山逺水秋一色五猿踞石相因依
兩猿掛樹松枝低仰睇側顧麞善疑其二行齧如不知
[007-3b]
昔人畫馬師廐馬畫山直付居山者野猿不馴麞易驚
邈影渠能寫間暇草露空荒逺刀几即今放麑誰氏子
山蜂負毒不足憐盍貸蠨蛸畱報喜
  百花樓
樓中香漂百和濃樓下錦纈翻東風玉樽美酒清若空
吳姬粧面相映紅人生一笑不易得是間一醉千金直
元龍百尺君勿論芳時且可金杯側
  題劉明府所藏秋江欲雨圖明府侍兒善歌/舞欲出不果
[007-4a]
墨雲含雨江空濛島嶼細𤨏連煙空我家茆屋菰葦叢
巻蓑背笠隨漁翁展掩倍覺心神融緬想慘澹經營中
王孫玊面食肉相萬里山川入遐想當時宫禁斷過逢
可得如儂逞江望江天漠漠那容畫渺莽風烟生筆下
鳬鴻滅沒波不揺霧墅霜林共蕭灑乃知絶藝神與通
盤薄傲睨窺化工市師日日江湖上幾人擅價能無窮
君家雙蓮氷玉質此畫與人俱第一固應緘鐍付牢收
俗眼紛紛莫輕出
[007-4b]
  送項平甫教授之成都
昔人石穴命西蜀豈知桃源華胥隱石腹詩人昔吟蜀
道難何曾錦城風物平時看平時風物今猶故井絡坤
維神所護漢官威儀二百年斬新不受胡塵汚蜀民日
為藥市遊家説追歡不説愁蜀人之文落中州中州傖
父縮頸羞吾徒向來夢遊處今日登僊送君去遨頭上
客人所敬翰林先生士知慕似聞儒冠不容假近士之/濫吹者
去其/半挽致鄒魯無難者况君筆力西漢前亟遣人才有
[007-5a]
楊馬錦城之樂樂未涯緑鬢朱顔君更佳要奉板輿追
勝日暮萬里橋朝浣花古今勝槩爭入眼歸軒日日詩
嚢滿黄鵠東飛定有書莫靳珠璣秪推懶平甫能詩每/言詩不工故
懶作然人/知其謙云
  題欽廟主器時所作登瀛圖
唐家大府開天䇿祖廟工歌登七徳偽王連組&KR1438頸歸
山東羞死虬鬚客文儒濟濟陪英遊海内共指登瀛洲
未妨濫吹一延族中有謀斷臯伊流崇寧聖人撫洪業
[007-5b]
黄頭遺種初芽蘖青宫進講多暇日睿情逺覽思才傑
水墨落紙分毫釐心融筆忘天運機鸞翔鵠峙儼在目
更用褚亮摛辭為天翻地覆人得知神京北風吹皁旗
空令便橋乞盟未央酒盛事拂膺正觀時天家所寳君
家得拜手披圗悼今昔鼎湖龍去餘弓劒上林鴈來斷
消息莫年筆力猶枝梧慣題七騎隂山圗為君斵句偕
畫往貸我老淚淋衣裾
  布榖吟人以布穀為催耕其聲曰脱了潑袴淮/農傳其言云郭嫂打婆浙人解云一百
[007-6a]
  八箇鳥何與人事人以意/測之是非皆不同為作此
潑袴不容脱鳥語徒慇勤輸租質農器有袴那解新官
中催科吏如虎告時趣耕爾能許即今春種未入田安
得縣胥知愧汝卑棲俛喙良易謀聒聒彊任田家憂啼
時未旦夜不休班班血痕銜口頭人将近似測禽語汝
意真解憂農不或傳悍妻天所怒姑不可撾渠不顧罰
為此鳥聲曩愆警世母為郭家婦南方諛佛古到今人
持數珠家梵音區區説似一百八譏訶勸相知何心浙
[007-6b]
風淮俗隔江水意解禽言乃如此蘇黄妙句誰嗣之兩
地流傳併須紀世間儒墨紛相攻巨細彼此臧榖同爭
如痛飲卧長晝付渠馬耳射東風
  薄薄酒畢叔兹通判寓呉門無數日不觴客取/足而已不求甚豐嘗見招酒所小鬟誦
  薄薄酒侑樽有感/予心擬作此詩
薄薄酒顔可丹麤麤布身不寒醜醜婦貧相歡人生浪
悲行路難欲不外騖心内安富貴底用極力奸政自沐
猴求棘端君不見寒儒骯髒黙自守横前書笈燕坐甕
[007-7a]
牖麻畦可衣秫田可酒抽針紉綻侑罇鼓缶齊眉結髮
賴有此婦人不裂眦事無掣肘陶陶此興殊未窮一身
易足天地中巷東畢公子為樂渠能同宅舍頗軒亭園
池亦花草相過便開樽掀髯寫懐抱蘭芳菊秀梅含春
拂翠勻紅隨分好乏愛不無苧衣贈取醉何妨接䍦倒
畢公子吾之樂兮樂自如一盃對婦兮布衣蔽其驅君
之樂兮樂有餘妓女能楚楚罇罍應指呼醉鄉寛閑兮
吾得俱設侍以金谷傾城之艶姝酌以宜城九醖之醪
[007-7b]
敷被狐白兮擁羅襦朝歌暮燕窮歡極娯婪酣佁儗驕
妻孥外若豐澤中槁枯吾不彼願猶彼不吾羡畢公子
方吾徒狂歌而起舞更酬而遞勸蓋不知南威嫫母之
有妍醜衮衣短褐之為貴賤彼驕其有殆醯鷄之撇天
貪其取如蝸牛之交戰益知心怡愉無窮塗中焚如無
亨衢畢公子倡予和女笙應竽他年遂初賦老盍歌歸
去塵裏無曠懐人間有同趣四方向來志一巢今可具
亦不願黄金為梁桂為柱茅屋三間近君住
[007-8a]
  讀師文和郡侯喜雨詩次其韻時秋雨霖霪大/為民患臨安最
  甚吾鄉恰五/分熟可喜
濤波襄陵尚霖雨龍伯不省田家苦官中出&KR0008瘞流尸
内地之民無宅土京邑本根枝外邦渠儂枵虚闖官倉
流亡可飽骨可肉縣官仁愛吏慈祥古來畏天烖無小
迄今百顰餘一笑陽愆隂伏誰致此共説羣憸投有昊
一昨雩禱飰不葷神祠佛屋香炷氲霓望朝昏耐跼蹐
風傳真贗長紛紜我歸得同郡人樂愍農喜雨收竒作
[007-8b]
想摩鯨牙凌浩蕩更穿月脇翔遼邈吾邦不熟農告功
溜匙雲子行沾儂小兒解謝倩人誚捜鐫徑欲分吾窮
乃公拙無尺一召他日當歸有先兆耕先耘後計未失
誰謂山林迹如掃世人二五不知十赴爭奪場不遺力
分表營營竟何補截趾適屨山藏澤黄堂詩老民所天
秋來衢路有醉眠樂職未賦吾歉然人言此筆須臞仙
小草可録寸有長㑹從之遊據胡床蜂腰鶴膝容探湯
借兒茹胾升公堂
[007-9a]
  娟峰偷羊名山人惡其俗其峰&KR0886崒秀整可/喜余故作詩為山雪耻而以娟峰名之
當年金華小家兒神遊九天狹八維房陵之山秀而竒
蔚藍一山羣山推兒肯下顧停軿輜珠貝作宫瓊門楣
門前亂石無津涯一叱轉眼羊萬蹄羒羝&KR1489羯紛躨尼
蹲鳴踞&KR1029供兒嬉有褐之叟鬢已絲似黠非黠癡非癡
傲睨竊覘兒所為掉臂席巻靡孑遺一盃見罰兒釂巵
亟鞭風馭還瑶池幻變起滅荒是非彼此失得誰成虧
即有而無道乃幾仙者狡獪人得知以偷而名真見疵
[007-9b]
我來訪古求端倪山吾良友兒吾師嘉木異石相因依
如刻如㭬如鬢眉名峰以娟吾始之為丐片石儻可碑
更遣子虚摛厥辭此兒此叟當解頤
  墾山叟
雜木漫山誰所種居不臨流多不用九月霜風捲黄落
羣山一昔皆班駮遥看拖帔横椽衣農家刈粟山有畦
家家墾田日嫌窄荒林翳薈惜虚擲斸荒作熟不掛籍
輸官之餘給衣食州中之政常近厚不欲屑屑校升斗
[007-10a]
寧其棄之聽民取實亦藉是作康阜繼承不皆恵慈守
底須彌縫吏胥口防有後來規税畝
  竹米行
竹君亢宗擅楚墟一一脩聳山澤臞風流秀整與世殊
楚俗食息皆爾須薪之籬之且籧篨笲筥箱篚䉉籃笯
溝瓦厥祖羮其雛隨索斯獲掇諸塗今嵗麥秋旱嵗餘
得麥僅足償官租竹君憫農如士夫著化結實千林俱
密砌玉粒綴旒珠株株擷取雖錙銖彌頃亘畝無閑株
[007-10b]
磑磨蒸炊勝雕葫鄰里乞索水火如坐令顰蹙興歌呼
野叟好事能分吾香清而洌甘而膄此君行能不一書
此恵及物旋就枯摩頂放踵忘其軀所學無乃墨者徒
老子苟禄天之隅袖手無䇿蘇&KR1137孤投匕三嘆吾慙渠
  聞舒州書生聚衆為盗
邊頭僅絶胡塵警頻年麥秕禾不頴淮民久矣困憔悴
淮俗豈常藏不逞槌鑪血馬中夜呼刧吏驅民刃加頸
吾民苦旱無生意更復跳梁汝為梗堂堂王度無玷缺
[007-11a]
赫赫軍容仍暇整前年蜑戸煽凶威長蛇封狶揺湖嶺
元戎白羽纔一揮欲丐微生一無幸爾曹么麽真癬疥
大網莫倚容蛙黽昩逐青蟲千斧鑕盍辭緑林救要領
鯨鯢虀粉有前戒儻被皇恩各鄉井旱魃逞妖民倒垂
廟堂聖賢自司命徑須委節發陳廩少息流離服頑獷
勸分已責可次第庶援沉焚痊國病正資方岳佐堯禹
側佇剡章伸此請
  田家嘆
[007-11b]
五月之初四月尾菖蒲葉長楝花紫淮鄉農事不勝忙
日落在田見星起前之不雨甫再旬秧疇已復生龜紋
近者連朝雨如注麥隴横雲欲殷腐如今麥枯秧失時
舉手仰天禱其私秧惡久晴雨害麥兼收並得寧闕/
餅托登盤米藏庾儂家嵗寒無重糈豈知闕/
凡幾憂晴幾憂雨吾儕一飽信闗天下筯敢忘田家苦
  寄馮尉尉時捕/蝗甚冗
我遵兎徑西山麓荆棘鈎衣塵眯目憐渠此地費流光
[007-12a]
君亦風飡并露宿遺蝗蹢躅無地皮田禾蠶食猶子遺
洊饑可念勞可忍君自坦坦人憐之繁昌亂山僅容鏬
一一到我馬蹄下南村喫飯宿北村罷極憑詩寫悲唶
即今不作勞者歌器識視我幾闕/
簡書趨走子如何皇家獵闕/
五雲深深護臺閣縹緲羣僊依碧落即看郭振起通泉
應笑卑陬郡文學
  鸛帶箭行楚州營士射鸛中之/鸛墜郡庭若訴云
[007-12b]
城邊鸛城棲水食衣楚楚欲鳴不鳴候天雨此肉胡宜
登鼎爼柳營子弟弓石八南山之石猶飲羽如汝正可
虚弦取血毛分披誰汝憐低摧直訴使君前使君徳意
孚魚鳥全汝之生令汝飽徐行側睨若無旁飲潔啄腥
近臺沼使君暫擁山城麾詔音不日遄其歸矢來無鄉
汝誰依江湖粗飽莫卑飛
  送瑞蓮新米白酒與韓監倉
珍珠滴紅敵紫腴君家寳此如珍珠我家玉友亦勝友
[007-13a]
論交遣到君座隅秋蓮結實甘勝蜜香稉薦新玉為粒
遥知毫末不及賔一笑聊同孟光喫
  招鄭良佐
向來聞名思見面常恨東西異鄉縣即今去我一葦航
亦復經年不相見重陽佳辰可虚辱橙香蠏肥家醸熟
相過一醉猶待速為君已約東籬菊
  臘茶并三詩送李元誠
池魚千里磨蟻旋人生出處俱可憐束書結鄰晏溪側
[007-13b]
淮安一寤三十年積今成古閲飛電我與昔人同此歎
悲歡離合置勿論且喜重逢各彊徤
向來衮衮論風期百年心事多好違君如荆石尚衷璞
我似野馬初受羈射陽廣陽水雲屋襄城郵城塵土衣
俛眉作吏一不遂邱壑付君未覺非
北風吹霜戰林樾菊花彫零梅未發留君無物供吟筆
一炷沉煙伴清絶騷人悲悽為揺落舟挽不回仍此别
還家試碾壑源春何似盧郎三百月
[007-14a]
  喜雪六首
寒空黯慘塞不開簁瓊屑玉巻地來乾坤變滅定何意
風為披拂雲剪裁和聲載路天亦喜簸弄花絮為春臺
了知麥秋更好在老農指此豐年媒
平明僮奴更笑呼羣飛掇取如拾塗僵鳶窘兎真鮮腴
勸汝貸此驚啼烏巢營卯伏知念母一一向來反哺雛
梟獍縱横鳳髙引殄滅此族寧良圗
玉龍睡起長風激盡蜕玉鱗漂八極蓬仙帝女聚瑶臺
[007-14b]
剪水效祥誰所役或疑天公陋塵域幻作氷壺供一劇
是耶非耶竟莫知杯酒聊容曲身直
淮春之樓髙突兀凭欄小耐寒如割平湖穹山兩西子
愛此鮮粧巧塗抹回首斜陽照屋梁玉際坤輿尚摧壓
今宵更呼甓社龍髙掛明珠照空闊
去年孰不蘇捐瘠今年已餘四鬴食自公之來適吾願
挽回太和夀此域一旬再雪近嵗無日日歡謡沸阡陌
瓦溝待泮亦不惡要趂春前作三白
[007-15a]
南鄰賞雪珠箔褰紅爐緑酒圍嬋娟北鄰飛雪灑枕席
擁戸亭午無炊煙袁安吻燥屋不補東郭足皸履已穿
嗚呼悲歌兮歌且止安得薪炭如蓬酒如水
  東園詩寄興化呉從道呉索詩久矣/今尋盟云
溪流抱玦園亭裏三面欄干壓清泚養花種竹今幾年
紅紅緑緑皆風煙黒頭主人富文墨隙地營園喜留客
去年香霧揺東風藉花一醉君見容翡翠拂衣蝶窺酒
歸時簷牙掛星斗有物繫足寒前盟徙倚東風空復情
[007-15b]
歌前酒所何限意黄鸝應説鷗應記一春不風即蜚雨
曽奉親輿賞花否向來懽游付夢雲向來劵負今償君
濡毫却嘆無好語説似能詩葉明府
  葉進卿寄和章次韻復之
君文如泛濤淵裏方快驚瀾忽清泚手抄口誦欲忘年
小牕長日銅爐烟端宜飲我三斗墨有底向人矜此客
平生歌頌仍歌風寛柔靜直能形容心知公瑾勝醇酒
人仰韓公真北斗詞壇正倚君主盟筆驅化工鉤物情
[007-16a]
詩來得我玩世意刻石便當幽居記兒曹轉手作雲雨
陳雷輸心可人否中牟報政徑青雲此老洗眼久徯君
重逢首理車笠語定指渠儂笑城府
  再次韻酬葉進卿
病翁耐病杯杓裏䑕矢壓書毫不泚眼中凜凛黄初年
讀詩意欲凌紫煙君才王佐綬猶墨公外從容作詩客
心期與俗馬牛風化頑恵弱清而容不學𤣥明剛制酒
不學陶公辭五斗斯民信君如詛盟飲羊攫金皆用情
[007-16b]
聖皇旰食求賢意姓字今應御屏記太微清都上雲雨
鹽梅調鼎極可否一艇付我眠溪雲詠歌太平横紫君
十行看君拜天語去酌天漿列仙府
  次韻寄葉進卿
回車記我君能賢席門忽下鳬背僊參辰相避徒自惜
但有妙語邦人傳阿戎齒録雖牽聨陸沈父書如縳禪
題鳳不寘稽喜下殺鷄容羞季路前才名放君一頭出
髙山可仰井用汲小兒弄筆不及嗔顧捐鄭璞收和壁
[007-17a]
作十日飲當有時岸花水芝皆可詩祗憂老氣不復振
挑大國楚提偏師
  再次韻酬進卿
平生友仁今事賢長裾每侍黄堂仙東方一士復石友
平安幾見郵音傳斬新好語來翩聨當念醉叟方逃禪
亦知平處古人上更卜氣蘇君子前敢辭敝帚為君出
眢井塵生不受汲但思共坐蓮蕩風雲錦明船月升壁
把酒一歡當及時定𢬵費日仍費詩轉頭相望便淮浙
[007-17b]
已辦僱直呼篙師
  喜雪篇
𤣥㝠職寒事庀職今幾時窮秋試雪似早計冬令欲盡
噤莫施風聲不怒日車近客裘未綿河未澌呉門十萬
家心口同一疑天公行四序暑寒各有宜嵗云暮矣未
見雪嗣嵗何以銷疹疵或云太湖龍避靜扄神扉把弄
明月坐貝闕世間休戚吾何知瑶臺十二層列坐萬玉
妃屑瓊翦水亦戲事仙界運指想不龜徒勞望切切終
[007-18a]
竟來遲遲芹宫氷氏翁見與俗異岐亦知僊人不作省
事過龍公肯如游惰兒顧此千里間司命付吏師拊摩
窮日力日究仍夜思向來祼露各温燠一衾一絮公手
之趙衰之日周比屋更以晴日相融怡黄童白叟歌且
舞和聲協氣塤應箎羣仙飄然下龍亦赴指麾先之汛
灑五日雨一雪不待公有祈花作坻壠絮作陣雪為翦
刻風為篩豈直冬温要彈壓抑令宿麥䝉沾滋去年豈
無雪雪神春不歸賑施不預計熟視民饑羸他邦亦此
[007-18b]
雪災祥果是非苦樂咫尺殊滿聽民嗟咨孰知此雪瑞
此土邦之人兮建徳之遊春臺嬉坡仙昔頴尾喜雪憂
民罷賦薪遺粟亦戸到盛事未逺誰可追即今欲雪未
雪已著念挽回春意能先期擬揭蘇臺之仙恵慈術請
繼頴仙千古垂惜無師曠琴㓜眇絃吾詩
  次郭祕正韻
伊昔乃祖使朔幽艱難以來無此流節旄欲盡氣彌厲
始元屬國真其疇清篇神護到江表河梁訴别豈所侔
[007-19a]
兩孫學力有家法洪毅不割清不浮驥子受轡抺燕越
粉袍長鋏猶小留人稱張籍好古淡我愛趙壹辭伊優
往之論交恐避俗是人揺颺如綴旒長年閔黙墮俗學
夙志顧省傷羈囚頎然扣門出新作山竒海祕困窮捜
頃從同盟漫著脚歘遇强對須抽頭吾鄉巨擘子龔子
磊塊貯腹皆陽秋麗唱妍和日九返君腕脱矣盍少休
惡語送似定一笑共笑燕石醻精璆
  試俞珣筆呈羅大著時羅趨朝/
[007-19b]
市工營營有工拙珣也旁睨裁一吷扣門屬我祗厚顔
結字著書無一愜繡衣僊人歸告猷盍收此長助毫髮
青霄政須立螭珥黒頭當看獲麟絶豐功被世名不滅
珣亦歸装倒明月
  春雨寒甚作長句
白龍天飛宜莫測呉儂解數歸消息年年青帝發生時
似妬園林春動色西山龍母誕彌月歸覲親顔供子職
壽觴瓊醴俗共傳玊鱗素鬐誰所覿酸風鼓寒苦霧塞
[007-20a]
行人縮頭欲僵立蛟鼉凍蟄大水㧞更問嬌紅并眉白
閉門三夜淙簷雨起視溪流髙數尺去年夏秋走祈禜
雲電收藏日血赤農家倚鋤望眼穿白汗呀流地龜拆
天可問曷不遣兩龍此時㑹生日
  王秀才亦愛軒
王郎一室天地中客來有榻樽不空奉親一笑辦能事
插架萬軸收新功男兒磊落四方志况子郎罷方詩窮
亟書周庸賜漢第可用容膝師陶翁
[007-20b]
  寄鄭良佐良佐戸屨甚多嫉之者以為狎小娼/諸生多引去者徐察之乃同姓比居
  之子嫉者嫁/其謗可笑
書生著書貪日課文士賣文救窮餓青樓歌酒屬富兒
不意此名君乃荷風波平地自誰始一倡從知百人和
東魯男子舊脩謹南郡諸生底逋播平安敢煩街吏報
潔白長賡楚人些流言不計兩曾參機上慈親枉驚墮
阮舍尤須辨南北杜冠可無分小大寧知宋玉笑登徒
或指宣尼作陽貨璧亡誤使張儀去兵利徒為少卿禍
[007-21a]
違從兄食祗厚誣償同舍金聊引過無黥可息劓可補
未信白璧青蠅涴君不見吾宗孟公士所傾亦有俗子
驚人坐
  贈龔養正二首與養正俱病久不晤㑹作/詩寛之相濡呴之意也
思君不辨一再過束書謝客方卧痾不為儒林丈人地
可耐造物小兒何我亦病氣剛制酒自春迄秋在告多
幾時蹁躚數訪我為君快作鯨飲河
百骸綴聨等非實調虞小愆諸病入忘三彭仇念昔聞
[007-21b]
作五禽戲瞢此術吾身甚羸心甚安妻孥已捐今昔觀
平生學力外生死砭劑求工聊復爾
  次韻嚴上舍讀書目昏
聲利營營閲蜚電人生悲歡更幾遍羣兒沈迷如病酲
尚念醇醪夢酣醼吾儕較之唯阿爾書滛僅逃紅緑眩
短檠半世課蠅頭老閲舊藏紛莫辨近從損讀得竒方
穩坐幽窓憇吾倦嚴侯著書定千載尚向枯䇿求聞見
可無一洗竇郎癡捉筆因君拂塵硯
[007-22a]
  謝韓幹送絲糕
玉顆瑩澈珠就磋吳鄉早秔莫計過無乃風露秀結異
移種崑崙之水禾君家厨婦窮百技三舂九淅付重羅
銀絲萬尋忽縈積中疎外潔生搓挼扶桑仙蠶大如盎
繰之本供織女梭怳驚萬喙闘新巧罥作米茸雪網窠
即今擬形供食事纎手幻出千絇多倒甑入筯第三絶
色香兼味皆可歌周官賔祭珍餈餌有此復具理則那
詩翁物色及粔&KR0008得此來前當見訶鱠盤漫詫金縷飣
[007-22b]
湯餅徒夸銀線窩瓊酥玉膩信非匹胡麻崖蜜仍相和
感君泛愛記衰朽回首一笑分餘波腐儒口實長作累
饞䭚之名定不磨金山别去每掛夢老眼復見還雙摩
婪酣得飽問便腹如汝平生相負何更從公子乞方法
日當飫之老澗薖買田二頃不種秫未怕酒客來操戈
糕不用糯金/山者名天下
  韓守松卿索近詩録數紙寄似/并詩道意
昔人技成歎屠龍似我五字躭雕䖝鐫肝搯腎探戃恍
[007-23a]
半世不辭詩得窮詩成頗訝神與力疇昔夢中分五色
援毫動作萬鈞斡應俗何曽一錢直豪韓有句當千年
取世所遺政自賢數篇蜚向青眼邊可復把玩盤中圎
君家十頃圍翠密近榭逺亭如畫出時須喚我一罇同
笑對風煙揮此筆
  食晚菘新筍
化兒出竒安此腹不稱智嚢不盛肉飢雷收聲纔脱粟
薦以藻芹仍杞菊園丁可是監河侯供我朝昏三畆緑
[007-23b]
即今春菘晚不衰况復桂筍森可束含烟帶露不相下
拄腹撑腸未云足食單一日得一雋回首常嗜真與闕/
殿春日月官上速日擷芝莖剥纎玉風排雨浥猶須卜
卧作枯荄起成竹
  題姑蘇南道者庵
城南路長勤往返迎送何由貸吾嬾向來紅葉撲吟袍
重到緑秧圍望眼有人閲世風前蓬年年客我此庵中
問津莫問庵中翁貝葉結伴渠陽聾
[007-24a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[007-24b]
 
 
 
 
 
 
 
 江湖長翁集巻七