KR3i0037 海棠譜-宋-陳思 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部九
 海棠譜    譜録類三草木禽魚之/屬
 提要
  臣/等謹案海棠譜三卷宋陳思撰思有寶刻
  叢編已著録此書不見於宋史藝文志惟焦
  竑國史經籍志載有三卷與此本合前有開
  慶元年思自序文頗淺陋葢思本書賈終與
  文士異也上卷皆録海棠故實中下二卷則
[000-1b]
  録唐宋諸家題咏而栽種之法品類之别僅
  於上卷中散見四五條葢數典之書惟以𨽻
  事為主者然搜羅不甚賅廣今以錦繡萬花
  谷全芳備祖諸書所類海棠事相較其故實
  似稍加詳而題詠則多闕略如唐之劉禹錫
  賈島宋之王珪楊繪朱子張孝祥王十朋諸
  家為陳景沂所收者此書並未録及然如張
  泊程琳宋祁李定之類亦有此書所有而陳
[000-2a]
  氏脱漏者葢當時坊本各就所見裒集成書
  故互有詳略以宋人舊帙姑並存之以資㕘
  核云爾乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
原序
世之花卉種類不一或以色而艶或以香而妍是皆鍾
天地之秀為人所欽羨也梅花占於春前牡丹殿於春
後騷人墨客特注意焉獨海棠一種風姿艶質固不在
二花下自杜陵入蜀絶吟於是花世因以此薄之其後
都官鄭谷已為舉似谷詩浣花溪上空惆/悵子美無情為發揚本朝列聖品
題雲章奎畫烜燿千古此花始得顯聞于時盛傳於世
矣今採取諸家雜録及彚次唐以來諸人詩句以為一
[000-3b]
編目曰海棠譜雖纂集未能詳盡聊預衆譜之列云開
慶改元長至日叙