KR1d0049 儀禮集編-清-盛世佐 (WYG)


[003-1a]
儀禮篇第
 士冠禮第一
 士昏禮第二
 士相見禮第三
 士喪禮第四
 既夕第五
 士虞禮第六
 特牲饋食禮第七
[003-1b]
 少牢饋食禮第八
 有司第九
 鄉飲酒禮第十
 鄉射禮第十一
 燕禮第十二
 大射儀第十三
 聘禮第十四
 公食大夫禮第十五
[003-2a]
 覲禮第十六
 喪服第十七
 右大戴篇第
 士冠禮第一
 士昬禮第二
 士相見禮第三
 鄉飲酒禮第四
 鄉射禮第五
[003-2b]
 燕禮第六
 大射儀第七
 士虞禮第八
 喪服第九
 特牲饋食禮第十
 少牢饋食禮第十二
 有司第十二
 士喪禮第十三
[003-3a]
 既夕第十四
 聘禮第十五
 公食大夫禮第十六
 覲禮第十七
 右小戴篇第
 士冠禮第一
 士昬禮第二
 士相見禮第三
[003-3b]
 鄉飲酒禮第四
 鄉射禮第五
 燕禮第六
 大射儀第七
 聘禮第八
 公食大夫禮第九
 覲禮第十
 喪禮第十一
[003-4a]
 士喪禮第十二
 既夕第十三
 士虞禮第十四
 特牲饋食禮第十五
 少牢饋食禮第十六
 有司第十七
 右劉向别録篇第鄭康成從之即今傳本是也朱
 子著儀禮經傳通觧以家鄉學邦國王朝禮為次
[003-4b]
 士冠士昬屬家禮士相見鄉飲鄉射屬鄉禮於士/相見
 禮出其見君數條/入學禮臣禮篇燕大射聘公食屬邦國禮覲屬
 王朝禮未卒業門人黄勉齋氏續之以喪服士喪
 復既夕禮名/士喪禮下士虞入喪禮特牲少牢有司入祭禮
 此通觧之篇第也雖其篇目時有増益創造而先
 後之次無改於其舊讀者不察遂謂此十七篇之
 次似出於制禮者所定而不可易則過也案周禮
 大宗伯所掌五禮曰吉禮特牲少牢有司是也曰
[003-5a]
 凶禮喪服士喪既夕士虞是也曰賔禮士相見聘
 覲是也曰軍禮闕曰嘉禮冠昬鄉飲鄉射燕大射
 公食是也若以是次之則與鄭本固不能無異矣
 記云夫禮始於冠本於昬重於喪祭尊於朝聘和
 於射鄉此禮之大體也所言之序亦復不同今以
 鄭本相傳已久未敢輙為改易附識於此以俟知
 者
 
[003-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 儀禮集編卷首下